Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsuse 27.04.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 27.04.2021 istungi päevakorra projekt:

1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Katastriüksuste koha-aadresside muutmine

3. Katastriüksuste piiride muutmine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine 

4. Põltsamaa linnas Õuna tn 1 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 

5. Vallavara kasutusse andmine

6. Riigihanke tulemuse kinnitamine

7. Krediitarvete esitamine

8. Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 projekti avalikustamine

9. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine