Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsuse 09.02.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 09.02.2021 istungi päevakorra projekt:

1. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

2. Arvamuse andmine Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava 2021‒2024 eelnõu kohta

3. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

4. Kinnisasjaga piirneva maaüksuse erastamine

5. Pärimismenetluse algatamine

6. Maatüki maksustamishinna aktide kinnitamine

7. Enampakkumise menetluse lõppenuks tunnistamine ja kinnistu müümine otsustuskorras

8. Vallavara võõrandamiseks enampakkumiste läbiviimine

9. Kinnisasja osa kasutusse andmine

10. Esku-Kamari Kooli töötajate koosseisu kooskõlastamine

11. Põltsamaa Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

12. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi teenuste hindade kehtestamine

13. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine