Uudised ja teated

Põltsamaa linnas Välja tn 4, 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 91 lõikele 2, et Põltsamaa Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 1-3/2019/34 kehtestati Põltsamaa linnas Välja tn 4, 7 ja  Jõgeva mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneering.
 
Planeeringuga muudetakse 19.10.1998 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringut, seoses planeeringuala kinnistute Jõgeva mnt 1 ja Välja tn 6 maakasutuse juhtotstarvete muutmisega. Planeeringuga määrati ehitusõigus kinnistule Jõgeva mnt 1 ärihoone ehitamiseks, Välja tn 6 tootmishoonete ehitamiseks ja krunditi reformimata riigimaast Jõgeva maantee ääres osaliseks tootmis- ärimaa kasutusotstarbeks.
 
Planeering näeb ette Välja tn 4 asuva amortiseerunud katlamaja lammutamise ja uue kaasaegse katlamaja rajamise kinnistule Välja tn 6. Katlamaja on lisaks E-Piima tootmisvajadusele ka Põltsamaa linna kesklinnapiirkonna kaugkütte katlamaja, mille renoveerimise vajadus on kinnitatud ka Põltsamaa linna soojusmajanduse arengukavas 2016-2026. Uue katlamaja projekteerimine on planeeringuga ettenähtud avaliku menetlusena.
 
Keskkonnakaalutlustega arvestamisel on planeerimisdokumendi kehtestamisel lähtutud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusega nr 224 kehtestatud künniskoormustest, mille korral tuleks kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust.
 
Planeeringulahendusega on Välja tänava uue katlamaja võimsus planeeritud kuni 12 megavatti, kuid määrusega on kehtestatud põletusseadme künniskoormuseks 50 megavatti. Piimatoodete tootmise valmistoodangu maht on 25 tonni ööpäevas, kuid künnismahuks on kehtestatud 200 tonni ööpäevas. Sellest tulenevalt ei ole planeeritavate tegevustega ette näha negatiivse keskkonnamõju suurenemist.  
 
Planeeringu elluviimisega ei ole ette näha olulisi negatiivseid mõjusid sotsiaalsele-, kultuurilisele- ja looduskeskkonnale kui planeeritud tegevused teostatakse vastavalt planeeringule, seadusandlusele ja linna elukeskkonda arvestavalt. 
 
Käesoleva planeeringu kehtestamisega muutus kehtetuks Põltsamaa Linnavolikogu 16.06. 2009 otsusega nr 146 kehtestatud Välja tn 4 kinnistu ja lähialade detailplaneering.
 
Planeeringu koostas OÜ Ruum ja Maastik planeerija Maarja Zingel ja planeeringust huvitatud isik on AS E-Piim Tootmine.  
 
Teavet planeeringu kohta saab Põltsamaa valla veebilehe www.poltsamaa.ee osast „kehtestatud detailplaneeringud" ja Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annuse käest, tel: 776 8567 ja e-post: anti.annus@poltsamaa.ee