Uudised ja teated

« Tagasi

Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse avalik arutelu

Keskkonnaamet on edastanud OÜ KTM VARA (registrikood 10289823) Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse Põltsamaa Vallavolikogule tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks (registreeritud dokumendiregistris 22.04.2020 nr 6-2/2020/778-1).
 
Keskkonnaamet palus esitada arvamus  hiljemalt 21. juuniks 2020 või taotleda tähtaja pikendamist, juhtides tähelepanu, et antav arvamus on menetlustoiming, mis peab olema põhjendatud ning mis on tulenevalt kohtupraktikast iseseisvalt vaidlustatav. 
Pikknurme külaseltsing edastas 15.05.2020 kirjaga ettepaneku dolokivikarjäärile kaevandamise loa mitteandmiseks ja avaliku arutelu korraldamiseks (registreeritud dokumendiregistris 18.05.2020 nr 6-2/2020/904-1).
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on 24.03.2020 kirjaga nr 17-1/20-0100/1275-2 edastanud Keskkonnametile seisukoha riigi huvist kaevandamisloa menetluses.
 
Maaeluministeerium on 28.05.2020 kirjaga nr 1.8-5/1124-1 andnud Pikknurme külaseltsingule seisukoha Pikknurme dolokivikarjääri põllumajandusmaale rajamise kohta.
 
Põltsamaa Vallavalitsus esitas 19.06.2020 kirjaga nr 6-2/2020/778-2 Keskkonnaametile taotluse arvamuse andmise tähtaja pikendamiseks 31. augustini 2020.
 
Kohalik omavalitsus on kohustatud astuma samme selleks, et leida erinevaid osapooli rahuldav ja vastandlikke huve (arendaja põhiõigused, kohalik ruumikujundus) tasakaalustav lahendus. Kõik menetluses osalejad peaksid olema avatud koostööle. Tulenevalt suurenenud avalikust huvist ja lahknevatest arvamustest korraldab  Põltsamaa Vallavolikogu tuginedes haldusmenetluse seaduse § 6-le avaliku arutelu, et välja selgitada kõik asjaolud, mis on vajalikud arvamuse kujundamiseks.
 
Avalik arutelu Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse kohta toimub 29. juulil 2020 algusega kell 16:00 Puurmani mõisakooli saalis.