Uudised ja teated

Osale mõttenoppes Põltsamaa valla üldplaneeringu koostamiseks!

Ühinenud omavalitsuste üheks lähiaastate väljakutseks on uue üldplaneeringu koostamine. Üldplaneering on elanike, asutuste ja omavalitsuse kokkulepe sellest, millises suunas ja mis põhimõtetest lähtuvalt toimub valla ruumiline areng.
 
„See on dokument, mis on aluseks projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamisel, detailplaneeringu koostamise vajaduse otsustamisel," ütleb Põltsamaa vallavalitsuse ehitusspetsialist Kersti Viggor" „Planeeringus on kirjas kõik see, mis on erinevates piirkondades ja konkreetse kinnistuga seoses lubatud ja keelatud."
 
Viggori sõnul on on üldplaneering abiks näiteks maa või hoone ostmisel, sest annab olulise info ja teadmise, mida ja millistel tingimustel on võimalik kavandada.
 
Põltsamaa valla puhul on üheks raskuskohaks see, kuidas arendada neljast varasemast omavalitsusest moodustunud valda ühtse tervikuna nii, et säiliksid erinevate kantide omapärad. Tuleb leida tasakaalustatud ruumilahendus, mis võtab arvesse nii era- kui ka avalikke huvisid, ettevõtjate ja elanike soove, looduskaitsjate ja tootmisettevõtete vajadusi. 
 
„Üldplaneering võib tihti jääda inimeste jaoks kaugeks ja arusaamatuks," ütles Põltsamaa vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus. „Tegelikult võib see vahetult puudutada paljusid elanikke või vallas tegutsevaid ettevõtjaid. Mida rohkem kohalike hääli kostub, seda enam saab omavalitsus neid otsuste tegemisel arvestada."
 
Nii näiteks oodatakse elanike ettepanekuid kergliiklusteede rajamiseks või puhkealade kavandamiseks. Ettevõtjad saavad aga aidata sõnastada teede või elektrivõrguga seonduvad kitsaskohad, mis pärsivad täna tootmisalade arengut.
Mida rohkem inimesi räägib kaasa üldplaneeringu koostamisel, seda vastuvõetavam ja omasem on kehtestatav planeering. Kui näiteks Lustivere elanikud toovad välja, et nende külas asuv kaalumaja on märgilise tähtsusega ja see tuleb kindlasti senisel kujul säilitada, siis saab üldplaneeringus fikseerida selle ruumilise asukoha ning määrata hoone säilitamiseks vajalikud ehitustingimused.
 
Juba oktoobri teisel poolel toimub esimene avalik mõttenope, mille käigus kogutakse kohalike elanike arvamusi planeeringus kajastuvate teemade kohta. Oma ettepanekuid saab teha veebiaadressil https://www.poltsamaa.ee/uldplaneering Samas leiab ka infot planeeringu käigust.
Mõttenoppel kogutud ideid tutvustatakse järgmistes töötubades, kus arutatakse ka juba täpsemalt üldplaneeringu esialgseid põhimõtteid. 
 
Planeeringuga seonduvat infot jagab planeeringuspetsialist Anti Annus (anti.annus@poltsamaa.ee, tel 5860 1042).
 

Mõttenope

Põltsamaa valla üldplaneeringu raames kogub vald kohalike elanike mõtteid Põltsamaa tänaste väärtuste ning tuleviku kohta. Osaledes mõttenoppes annad oma panuse  Põltsamaa valla mõtestamiseks ning selle tuleviku visiooni välja töötamiseks. 
 
 • Mis on minu jaoks olulised kohad (vallas, külas jne)? 
 • Mis võiksid olla tulevikus valla arengut toetavad uued objektid ja kuhu neid rajada? Miks?
 • Milliseid arendusi tuleb jätkata või muuta või millistest loobuda? Palun põhjenda.
Esita oma ideed 16-31. oktoobrini 2019 veebis või paberkaardil, mis on saadaval järgmistes kohtades vallas:
 
 • Põltsamaa vallamajad (Lossi tn 9 ja Viljandi mnt 3)
 • Põltsamaa raamatukogu
 • Põltsamaa Ühisgümnaasium
 • Põltsamaa Kultuurikeskus
 • Põltsamaa noortekeskus
 • Puurmani teenuskeskus
 • Puurmani rahvamaja
 • Puurmani raamatukogu
 • Adavere raamatukogu
 • Esku raamatukogu
 • Lustivere kultuurimaja
 • Lustivere raamatukogu
 • Pajusi rahvamaja
 • Pajusi raamatukogu (Pisisaares)
 • Kamari seltsimaja
 • Aidu raamatukogu
 • Tapiku teeninduspunkt/raamatukogu