Uudised ja teated

Mida on oluline teada taimekaitsevahendite kasutamisest?

Taimekaitsetööde kõrghooaeg on alanud ja Põllumajandusamet tuletab meelde, et taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks on äärmiselt oluline kõikidest nõuetest kinni pidamine.
 
Taimekaitsevahendite kasutamine on reguleeritud taimekaitseseaduse ja selle alusel kehtestatud põllumajandusministri 29.11.2011. a määrusega nr 90 'Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded'. Viidatud õigusaktid sätestavad, kuidas ja missugustel tingimustel taimekaitsevahendeid Eesti Vabariigis kasutada tohib. 
 
Põllumajandusamet tuletab meelde, et avalikus kohas ning tundlike rahvastikurühmade kasutatavatel aladel, nagu avalik park ja aed, spordi-, puhke- ja kooliala, laste mänguväljak ning tervishoiuasutuse vahetus läheduses asuv ala, aga ka elamute vahetus läheduses on lubatud taimekaitsetööd teha juhul, kui taimehaigusi ja -kahjureid või umbrohtu ei ole võimalik tõrjuda agrotehniliste ega muude meetmetega.
 
Taimekaitsevahendi kasutamise korral nendel aladel tuleb alati eelistada  mehhaanilisi, bioloogilisi ja mittekeemilisi tõrjevõtteid. Nimetatud aladel võivad taimekaitsevahendit kasutada üksnes professionaalsed kasutajad, kes on läbinud vastava koolituse ja omavad kehtivat taimekaitsetunnistust. 
 
Koolialadel, laste mänguväljakutel ning tervishoiuasutuste vahetuse läheduses on keelatud kasutada glüfosaati sisaldavaid preparaate. 
 
Oluline on jälgida taimekaitsevahendi kasutusjuhendit, arvestada pritsimiseks lubatud ilmastikutingimustega ja taimede kasvufaasiga. Pritsimisel ei tohi temperatuur olla üle 25oC ja tuulekiirus üle 4 m/s. Keelatud on pritsida õitsvaid taimi.
 
Taimekaitsetööd peavad olema läbi viidud viisil, millega välditakse oht inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale, silmas pidades ka head taimekaitsetava. 
 
Lisainfo saamiseks on võimalik pöörduda Põllumajandusameti taimekaitse peaspetsialisti poole kõigis maakonna esindustes või taimekaitse ja väetiste osakonna poole aadressil Teaduse 2, Saku või kirjutades riina.partel@pma.agri.ee.