Uudised ja teated

« Tagasi

Mari, Paala ja Kale katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

 

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 139 lõikele 3, Põltsamaa Vallavalitsuse 30.07.2019 korraldusega nr 2-3/2019/364 kehtestati Mari, Paala ja Kale katastriüksuste detailplaneering Väike- Kamari külas. 

Planeeringu koostas OÜ GPK Partnerid planeerija Jane Asper ja planeeringust huvitatud isik Eve Sauemägi.

Planeeringuga ei muudetud Põltsamaa Vallavolikogu 17.12.1998 määrusega nr 35 kehtestatud Põltsamaa valla üldplaneeringut. Planeeringuala suurus on 1,9 ha ja see paikneb Mari kinnistu katastriüksusel nr 61601:001:0629, Paala kinnistu katastriüksusel 61601:001:0628 ja Kale kinnistu katastriüksusel 61604:001:1320.

Planeeringuga on Mari ja Paala katastriüksustele määratud hoonestusalad, tehnorajatised, juurdepääsud, servituudipiirkonnad ja antud ehitusõigus kuni kahekordsete hoonete ehitamiseks. Hoonestusalad on planeeritud väljapoole Põltsamaa jõe ehituskeeluvööndit. Juurdepääs Mari ja Paala katastriüksustele on planeeritud Kale katastriüksusel paikneva tee kaudu, mille avalikuks kasutamiseks on sõlmitud notariaalne isiklik kasutusõiguse leping Põltsamaa Vallavalitsuse kasuks.

Planeeringu koosseisus ei olnud vaja teha keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest planeeritud tegevustega ei ole ette näha negatiivse keskkonnamõju suurenemist piirkonnas.

Planeeringu elluviimisel ei ole ette näha olulisi negatiivseid mõjusid sotsiaalsele-, kultuurilisele- ja looduskeskkonnale kui planeeritud tegevused teostatakse vastavalt planeeringule ja seadusandlusele.

Teavet kehtestatud planeeringu kohta saab Põltsamaa valla veebilehe lingilt www.poltsamaa.ee/detailplaneeringud ja osast „kehtestatud detailplaneeringud", samuti vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest tel: 776 8567; e-kiri: anti.annus@poltsamaa.ee.