Uudised ja teated

« Tagasi

Kuuse tn 19 ja lähiala planeeringu algatamise teade

 

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab vastavalt planeerimisseaduse § 128 lõikele 7, et Põltsamaa Vallavalitsus algatas 13.07.2020 korraldusega nr 2-3/2020/234 Põltsamaa linnas, Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu ja jättis algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringuala, ligikaudu 7 ha, asub Põltsamaa linnas kinnistul Kuuse tn 19 (tunnus 61801:001:0324) ja selle lähialal. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on lasteaia ja selle juurde kuuluva infrastruktuuri planeerimine. Planeeringuga määratakse maakasutus, hoonestusala, ehitusõigus, juurdepääs avaliku kasutusega tänavatelt, haljastus, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad ja servituudialad ning moodustatakse krundid.

Planeeringualal kehtib Põltsamaa Linnavolikogu 19.10.1998 määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneering. Detailplaneeringu ala on üldplaneeringu põhilahendusega määratud puhkeotstarbelise ja haljasalade maaks määratud piirkonnas (kinnistud Lille tn 18, Kuuse tn 19 ja Tiigi), mille kogupindala on ca 11,5 ha. Käesoleva planeeringuga planeeritakse puhkeotstarbelise ja haljasalade maakasutuse piirkonda, ca 7 ha alale lasteaed ja avaliku kasutusega haljasala. Hoonestusega seotud kruntide alaks on  kavandatud ca 4,4 ha, mis moodustab piirkonnas üldplaneeringuga määratud puhke- ja haljasalade maakasutusotstarbest 38%, mis ei ole valdav maakasutusotstarbe muutmine piirkonnas. Üldplaneeringuga ei ole kehtestatud tingimusi, millega käesoleva planeeringu koostamisel on võimalik vastuollu minna. Kavandatav lasteaed ei vähenda üldplaneeringu põhilahenduse terviklikku toimimist, vaid täiendab seda- kinnistu saab Põltsamaa vallale vajaliku kasutuse.

Eeltoodud põhjustel ei muuda algatatud planeering Põltsamaa linna üldplaneeringu põhilahendust.

Planeeritava lasteaia asukoht selgus alternatiivasukohtade ruumilise analüüsi käigus 2019. aastal. Võrreldi asukohti Põltsamaa linnas Kördiööbiku pargis, Pärna tn Mari lasteaia, Lembitu tn Tõrukese lasteaia, Pajusi maantee ja mõisapargi vahelisel alal ning Kuuse tn 19 ala. Otsus lasteaia ehitamiseks kinnistule Kuuse tn 19 tehti Põltsamaa Vallavolikogu 01.07.2020 otsusega nr 1-3/2020/43.

Planeeringu eesmärgiga kavandatavad tegevused, lasteaia ja selle juurde kuuluva infrastruktuuri rajamine, ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 2 punkt 4, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" tegevuste loetelusse. Tegevusega ei ole ette näha negatiivset mõju piirkonna elu-, loodus- ja kultuurikeskkonnale. Planeeringuruumi keskkonnaküsimused on võimalik lahendada planeeringu koostamise käigus.

Teavet planeeringu algatamise kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialistilt, tel: 58601042 anti.annus@poltsamaa.ee ja Põltsamaa valla veebilehe lingilt: www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud.