Uudised ja teated

« Tagasi

Kindralihaua ja Kindrali kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Põltsamaa Vallavalitsus teatab Mällikvere külas, Kindralihaua ja Kindrali kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikust väljapanekust ajavahemikus 06.06 kuni 07.07.2020. Planeering on algatatud vallavolikogu 19.09.2019 otsusega nr 1-3/2019/49, ca 3,4 ha alale katastriüksustel 61601:001:0126 ja 61601:001:0127. Planeeringule ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeringu eesmärk on Põltsamaa jõe ehituskeeluvööndisse ehitatud rajatiste seadustamine ja ehituskeeluvööndi vähendamine vajalikus piirkonnas, samuti jõe kallasrajale ülepääsu planeerimine. Kindralihaua elamumaa kinnistu on jagatud kaheks krundiks, millest üks jääb maatulundusmaa kasutusotstarbega. Muudetakse Põltsamaa valla 1998. aasta detsembrist kehtivat üldplaneeringut. Planeeringust huvitatud isik on Toomas Kaur ja planeeringu koostaja on Sirje Elme.
 
Eskiisiga saab  tutvuda:
  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9 Põltsamaa linn, tööp. kella 9-st kuni 15-ni. 
  • Põltsamaa Raamatukogus, Veski tn 3 Põltsamaa linn, lahtiolekuaegedel.
  • Põltsamaa valla veebilehe lingil: www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud.
Ettepanekud eskiisi kohta saata hiljemalt 08.07.2020 e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee või aadressile: Lossi 9, Põltsamaa linn. 
 
Eskiisi avalik arutelu toimub 13.07.2020 algusega kell 17 Lossi tn 9, Põltsamaa linn.
Täiendav info e-post: anti.annus@poltsamaa.ee; tel: 5860 1042.