Uudised ja teated

Vallavalitsus ootab ettepanekuid uuele kaasava eelarve korrale

Põltsamaa Vallavalitsus ootab kahe nädala jooksul ettepanekuid uuele kaasava eelarve korrale. Võrreldes senisega on uues kaasava eelarve korras kolm põhimõttelist muudatust:

  1. Seni sisaldus kaasava eelarve summa kaasava eelarve korras. Uuest korrast on summa välja võetud ja otsustusõigus kaasava eelarve suuruse üle on jäetud volikogule. Muudatuse põhjuseks on see, et kõigil varasematel aastatel muudeti kaasava eelarve suurust ja selleks tuli muuta ka korda.
  2. Uus kord näeb ette seda, et kaasavat eelarvet rakendatakse piirkondade põhiselt, kogusumma jaotatakse võrdselt kõigi valla piirkondade vahel. Kaasavast eelarvest rahastatakse rahvahääletusel igas piirkonnas kõige rohkem hääli saanud ettepanekuid. Muudatuse põhjuseks on see, et seni on kaasavast eelarvest saanud tuge vaid Põltsamaa linna objektid. Uus kord loob eelduse selleks, et rahastatud saavad erinevate piirkondade objektid. Piirkondliku jaotuse aluseks on Põltsamaa vallaks ühinenud endiste omavalitsuste alad: endine Pajusi vald, endine Puurmani vald, endine Põltsamaa linn ja endine Põltsamaa vald.
  3. Uues korras on reguleeritud ka see, kuidas käib pingerea moodustamine olukorras, kus ettepanekud saavad võrdse hulga hääli. Sel juhul toimub vallavalitsuse eestvedamisel liisuheitmine, mille juurde kutsutakse võrdse arvu hääli kogunud ettepanekute esitamine. Muudatuse põhjuseks on mullune kogemus, kus hääletuse tulemusena said kaks enim hääli kogunud ettepaneku võrdse arvu hääli ja nende ettepanekute kogusumma ületas kaasava eelarve mahtu.

Ootame ettepanekuid ja mõtteid kaasava eelarve uuele korrale 27. jaanuarini 2022. Palume ettepanekud saata aadressile raivo.suni@poltsamaa.ee. Ettepanekud võib tuua kirjalikult ka valla kantseleisse (Lossi 9, Põltsamaa) või Puurmani teenuskeskusesse.

 

* * * * * *

 

Kaasava eelarve menetlemise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

 

§ 1.   Üldsätted

(1) Põltsamaa valla kaasava eelarve eesmärk on anda Põltsamaa valla elanikele võimalus rääkida kaasa valla eelarve koostamisel. Kaasava eelarve menetluse käigus on elanikel võimalik esitada oma ettepanekuid kohaliku elu edendamiseks ja selgitada rahvahääletusel välja ettepanekud, mis viiakse ellu valla eelarvest.  

(2) Käesolev kord reguleerib Põltsamaa valla kaasava eelarve menetlusprotsessi.

(3) Kaasava eelarve kogusumma kinnitab Põltsamaa Vallavolikogu.

(4) Kaasavat eelarvet rakendatakse piirkondade põhiselt, kogusumma jaotatakse võrdselt kõigi valla piirkondade vahel. Kaasavast eelarvest rahastatakse rahvahääletusel igas piirkonnas kõige rohkem hääli saanud ettepanekuid.

(5) Piirkonna all mõistetakse Põltsamaa vallaks ühinenud endiste omavalitsuste alasid: endine Pajusi vald, endine Puurmani vald, endine Põltsamaa linn ja endine Põltsamaa vald.

 

§ 2.   Kaasava eelarve ettepanek

(1) Kaasava eelarve ettepanekuks võib olla nii avalikult kasutatav investeering kui ka ülevallalise või suurema tähtsusega sündmuse korraldamine.

(2) Kaasava eelarve ettepanek peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ja/või suunatud avalikkusele.

(3) Ettepanek peab olema realiseeritav 12 kuu jooksul ning see ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 

§ 3.   Ettepanekute esitamine

(1) Põltsamaa Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele:

1) Põltsamaa valla infolehes;

2) Põltsamaa valla veebilehel ja Põltsamaa valla Facebooki lehel.

(2) Kaasava eelarve ettepanekute korje viib läbi Põltsamaa Vallavalitsus.

(3) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepanekuid esitada igaüks.

(4) Ettepanekuid võib esitada kas paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@poltsamaa.ee.

(5) Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:

1) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon, aadress või e-posti aadress);
2) ettepaneku pealkiri või nimetus;
3) ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Põltsamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab);
4) ettepaneku kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanek ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);

5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu - sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
6) eelarve (ettepaneku teostamise hinnakalkulatsioon);
7) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida on ettepanekute hindajal oluline teada);
8) vajadusel kinnistu omaniku nõusolek. Kui objektiks on avalikes huvides kasutatav investeering ja see rajatakse kinnistule, mille omanik ei ole Põltsamaa vald, sõlmitakse objekti omanikuga avaliku kasutamise kokkulepe ettepaneku elluviimisest järgnevaks viieks aastaks.

 

§ 4.   Ettepanekute esmane analüüs

(1) Esitatud ettepanekuid hindab Põltsamaa Vallavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad ametiasutuse vastava valdkonna spetsialistid, volikogu vastava valdkonna komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud spetsialistid.

(2) Ettepanek, mis ei vasta käesoleva määruse § 2 ja § 3 toodud tingimustele, ületab ilmselgelt kaasava eelarve rahalist mahtu, ei ole realiseeritav või on vastuolus heade tavade või kehtivate õigusaktidega, kõrvaldatakse menetlusest.

(3) Hindamiskomisjonil on õigus sarnaseid ettepanekuid liita.

(4) Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute selgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus.

(5) Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põltsamaa valla veebilehel.

 

§ 5.   Vallaelanike hääletus

(1) Vallaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse alguseks Põltsamaa vallas.

(2) Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.

(3) Vallaelanike hääletuse viib läbi Põltsamaa Vallavalitsus.

(4) Hääletada saab elektrooniliselt kohalike omavalitsuste infosüsteemis VOLIS. Vallavalitsus teatab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

(5) Hääletamise tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

(6) Kui hääletamise tulemusena saavad ettepanekud võrdse hulga hääli, selgitatakse ettepanekute järjestus välja liisuheitmisega. Liisuheitmise viib läbi Põltsamaa Vallavalitsus. Liisuheitmisele kutsutakse võrdse hulga hääli saanud ettepanekute esitajad.

 

§ 6.   Ettepanekute elluviimine

(1) Kaasavast eelarvest viiakse ellu igas piirkonnas rahvahääletusel enim hääli saanud ettepanekud. Piirkonnad on kirjeldatud käesoleva korra paragrahvis 1.5.

(2) Juhul, kui piirkonnas esitatud ettepanekute maksumus on väiksem kui kaasava eelarvega sellele piirkonnale eraldatud summa, siis suunatakse üle jääv summa valla eelarve reservi.

(3) Kui ettepanekute elluviimisel tekib olukord, kus paremusjärjestuses järgmine ettepanek on kallim kaasavasse eelarvesse jäänud summast, siis pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust. Osalisest rahastamisest loobumise korral toetatakse paremusjärjestuses sellest järgmise ettepaneku elluviimist.

(4) Ettepanekud viib ellu Põltsamaa Vallavalitsus. Vallavalitsus võib sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saadav tulemus.

(5) Põhjendatud juhtudel, kui on selgunud, et ettepaneku maksumus ületab kaasava eelarvega sellele eraldatud summat, annab Põltsamaa Vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa puuduvas osas kaasrahastust, siis teostatakse nimekirjas paremusjärjestuses järgmine objekt.

 

§ 7.   Rakendussätted

1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.