Uudised ja teated

Lühiülevaade Põltsamaa valla 2021. aasta eelarvest

Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla arengukava 2040.

2021. aastaks seatud prioriteedid:

 • Haridusreformi läbiviimine
 • Uue lasteaia ehitus Põltsamaa linna
 • Investeeringud teedesse.

 

Põhitegevuse tulud

2021. aastal on plaanitud eelarve tulusid 14 831 400 eurot. Põhitegevuse tulude maht  võrreldes 2020 a eelarve täitmisega ei suurene.

 • Eelarve tuludest 54% ehk 8 023 000 eurot moodustavad maksutulud, millest tulumaksu laekumiseks on kavandatud 7 627 000 eurot (võrreldes 2020. aasta tegeliku laekumisega kasvu ei ole). 2020. aasta novembri seisuga oli Põltsamaa vallas 4119 maksumaksjat. Aasta jooksul on lahkunud 134 maksumaksjat.
 • Teenuste müügist kogutakse eelarvesse 924 800 eurot, ehk 6% tuludest. Suuremad omatuluallikad on teistelt omavalitsustelt laekuv õpilaskoha tasu, lasteaedade kohatasud ja Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste müük.
 • Saadud toetused moodustavad eelarvest 37%, ulatudes 5 468 600 euroni. Neist peamise osa moodustavad õpetajate palgakulude katmise toetus ja tasandusfondi eraldised, mis aitavad tagada väiksema tulukusega kohalike omavalitsuste üksustel neile pandud ülesannete täitmist.
 • Muud tulud (kaevandamisõiguse tasud, vee erikasutustasud jms) moodustavad eelarve tuludest 3% ehk 415 000 eurot.

 

Põhitegevus kulud

2021. aasta kavandatud põhitegevuse kulud on 14 444 900 eurot, suurenedes võrreldes 2020. aasta eelarve täitmisega 5%.

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel antavateks toetusteks, majandamis- ja tööjõukuludeks ning muudeks kuludeks.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 86% põhitegevuse kuludest ehk 12 426 700 eurot, jäädes võrreldes 2020 a samaks.. Antavad toetused moodustavad 10% ehk 1 485 800 eurot, kasvades 12%. Muude kulude osakaal on 4%.

 

Valdkond

Eelarve

Osakaal kuludest

(%)

Üldised valitsussektori teenused

Volikogu, vallavalitsuse ja valimiste kulud, reservfond

1 915 000

13

Avalik kord ja julgeolek

Turveteenuste kulud

1 200

0

Majandus

Teede ja tänavate hoolduse, valla busside, muuseumi ja lossikompleksi, IT, jm majanduse kulud

744 800

5

Keskkonnakaitse

Jäätmekäitluse ning parkide ja haljasalade hoolduskulud

97 300

1

Elamu- ja kommunaalmajandus

Hoonete majandamise ja tänavavalgustuse kulud

1 306 800

9

Vaba aeg, kultuur ja religioon

Spordi, kultuurikeskuse, raamatukogu  kulud ja toetused MTÜ-dele

1 487 900

10

Haridus

Koolide, lasteaedade, muusikakooli,  haridusteenuse ostmise, huvihariduse, koolitoidu ning õpilaskodu kulud

7 168 300

50

Sotsiaalne kaitse

Asendus- ja järelhooldusteenuse, päevakeskuse kulud ja sotsiaalabi toetused

 

1 723 600

12

 

 

Investeeringud

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringuid kokku  7 700 800 eurot, sh 1 085 300 euro eest toetuste arvelt.

2021. aasta suuremad investeeringud on:

 • Uue lasteaia ehitus                             4 500 000 eurot
 • Teede investeeringud                          1 108 200 eurot
 • Lille tn õppehoone renoveerimine        426 400 eurot
 • Lossikompleksi renoveerimine             412 500 eurot
 • Tänavavalgustuse renoveerimine          320 000 eurot
 • Puurmani lasteaia renoveerimine         273 700 eurot
 • Roosisaare arendus                                263 900 eurot

 

Finantsseis

2021. aastal on plaanis võtta laenu 6 586 900 eurot, mis suurendab netovõlakoormuse 73%-ni ehk 10 763 400 euroni. Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2021. aastal 613 300 eurot. Põhitegevuse tulem on positiivne 386 500 eurot.