Uudised ja teated

Põltsamaa vald asub korrastama koolivõrku

Põltsamaa Vallavolikogu otsustas 19. detsembril 2019 alustada ettevalmistusi valla  haridusvõrgu korrastamiseks.
 
Miks on seda vaja? 
 
Ühinenud Põltsamaa vallas on kokku 10 õppeasutust: 3 lasteaeda, 1 põhikool, 5 lasteaed-põhikooli, kus erineval arvul kooliastmeid, ning üks põhikool-gümnaasium, kus esindatud kõik neli kooliastet. Valla pisimas koolis õpib 15 ja suurimas 678 õpilast. 
 
Pikemas perspektiivis ei ole sellise võrgu ülalpidamine jätkusuutlik ega mõistlik. Õpilaste arv on langenud 2005/2006. õppeaastast tänaseni ligi 46 protsenti. Koolivõrgus aga muudatusi toimunud ei ole. 
 
Lasteaedade osas on kitsaskohad mujal. Kuna sündide arv vallas on viimasel ajal olnud suhteliselt stabiilne (90 ja 100 lapse vahel aastas), on lasteaialaste arv muutunud vähem. Täna käib Põltsamaa valla lasteaedades kokku 444 last. Lasteaiakohti on vallas piisavalt, kuigi sõimeealistele ei leidu neid alati seal, kus parasjagu vaja on. Paraku on elu näidanud, et sugugi kõik Põltsamaa valda sündinud lapsed ei lähe vallas kooli. 
 
Põltsamaa valla arengukavas on seatud eesmärkideks õpilase vajadustest lähtuv, kaasav, professionaalne, motiveeritud ja ühtlase tasemega õpe ning  kaasaegse taristu ja turvalise, tõhustatud ja korrastatud kooli- ja alusharidusvõrguga õpikeskkond (maapiirkondades kodulähedane). Eelarvestrateegia seab aga eesmärgiks põhitegevuse kulude vähendamise. Et need kaks poolt kokku viia, tuleb midagi teha senisest teisiti.
 
Haridusvõrgu ümberkorraldamise kavatsuses on võetud suund korrastada haridusvõrku nii, et Põltsamaa valda tekiks üks lasteaed, üks põhikool (1.-9. klass) ja üks gümnaasium (10.-12. klass). Mõtte on heaks kiitnud ka vallavolikogu alaline hariduskomisjon ning see puudutab kõige rohkem koolide-lasteaedade juhtimist.
 
See ei tähenda mitte kõikide koolide ja lasteaedade koondamist ühte kohta, vaid juhtimise korrastamist nii, et kõiki lasteaedu juhitakse ühest kohast, põhikoole teisest ja gümnaasiumi kolmandast.
 
Muudatuste tulemusena saame ühtlustada hariduse kvaliteeti, optimeerida hariduskulusid ja tagada haridusele mõeldud raha parima kasutamise vallas. Koolivõrgu ümberkorraldamine tähendab ka õpetajate ressursi paremat kasutamist, võrgustikutöö parandamist (eriti oluline erivajadustega õpilastele), juhtimise optimeerimist ning vallavara sihipärast ja maksimaalset kasutamist.
 
Kõik see teenib ühte eesmärki – anda meie lastele vallas parimat haridust.
 
Alustuseks kohtume koolide ja lasteaedade hoolekogudega, koolide õpilasesindustega ja koolitöötajatega: esimesed kohtumised toimuvad juba sel nädalal. Paralleelselt alustab tööd vallavalitsuse komisjon, mis peab leidma lahenduse kõikidele praktilistele küsimustele, alustades töökorraldusest ja lõpetades ruumide kasutuse ning bussiliikluse ülevaatamisega. 
 
Praegune ümberkorraldamise kavatsus ei ole veel otsus. Viimane sõna jääb volikogule, kes peab kõiki seisukohti ja komisjoni töö kokkuvõtet arvesse võttes langetama lõpliku otsuse. Oluline on märkida, et kui mingi aasta 1. septembrist tahetakse ümberkorraldatud koolivõrguga tegevust alustada, siis peab volikogu tegema otsuse sama aasta 1. märtsiks.
 
Margus Möldri
Karro Külanurm
 
VAATA LISAKS: