« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 16. märtsi istungist

Volikogu II koosseisu 19. istung toimus 16. märtsil 2023 algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses. Istungi päevakorras oli 16 punkti.

1. Kiideti heaks Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ koos tegevuskavaga aastani 2026, mis on aluseks uue toetusperioodi maakondlike projektide rahastamisel.

2. Muudeti korteriühistute toetamise korda suurendades toetussummasid ja laiendades toetatavaid tegevusi.

3. Võeti vastu Põltsamaa valla lasteaedades ja üldhariduskoolides toidukulude katmise kord, mille kohaselt kaetakse valla eelarvest koolides hommikusöögi ja koolilõuna pakkumisega seotud kulud ning lasteaia toidupäeva kulud kuni 2 eurot.

4. Anti nõusolek mittetulundusühingu Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik lõpetamiseks.

5. Anti nõusolek Põltsamaa linnas endise vallamaja Viljandi mnt 3 kinnistule enampakkumise läbiviimiseks hoonestusõiguse seadmiseks koos hilisema võõrandamise võimalusega. Kohustuseks on ehitada sinna välja minimaalselt 4 korterit.

6. Muudeti Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule kuuluva Kuningamäe kalmistu kasutusvalduse tingimusi.

7. Otsustati otsustuskorras võõrandada Põltsamaa vallale kuuluv kinnistu Põltsamaa linnas Kannikese tn 5 hinnaga 1 150 eurot selle hoonestajale.

8.  Anti nõusolek Põltsamaa vallale koostöölepingu sõlmimiseks Transpordiametiga riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru -Luhamaa km 135,5–141,9 Neanurme-Pikknurme lõigule kogujateede ehitamiseks ja nende hilisemaks üleandmiseks Põltsamaa vallale.

9. Anti nõusolek Põltsamaa Haldusele sõlmida liisinguleping traktori ja vajaliku lisavarustuse soetamiseks soetusmaksumusega kuni 80 000 eurot eesmärgiga teostada talvist ja suvist teede hooldust ning niitmist.

10. Anti nõusolek viia läbi IT seadmete renditeenuse hange ning sõlmida nelja-aastane rendileping, kus aastase makse osas lähtutakse 2023. aasta eelarvelistest vahenditest. Välja vahetatakse arvutid Põltsamaa ÜG-s, Lasteaias ja Raamatukogus.

11. Anti nõusolek Põltsamaa vallal osaleda elamufondi arendamise investeeringutoetuse taotlusvoorus ja kaasata selleks läbi avaliku konkursi erasektorit.

12. Anti nõusolek Põltsamaa vallavalitsuse ja Põltsamaa Vallavara OÜ vahel rendilepingute sõlmimiseks Põltsamaa valla uue lasteaia, tänavavalgustuse taristu ja Roosisaare osas.

13. Otsustati anda Põltsamaa Vallavara OÜ-le käibelaenu kuni 180 000 eurot tema poolt elluviidavate Põltsamaa lasteaia ja lossikompleksi projektide lõppmaksete viibimise tõttu kuni väljamakseteni. 

14. Anti ülevaade revisjonikomisjoni tegevuse kohta 2022. aastal.

15. Vallavanem vastas Tõnu Pärteli ja Laine Lembergi arupärimisele seoses Puurmani keskväljaku arendustegevustega.

16. Kuulati vallavanema informatsiooni.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 20. aprillil Põltsamaa Kultuurikeskuses.

Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused avaldatakse ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.