« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti

 

 

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

KULTUURISPETSIALISTI ametikohale

Kandideerimise tähtaega on pikendatud 8. maini!

Kultuurispetsialist:

 • osaleb kultuurivaldkonna arendamises ning tegevuste kavandamises;
 • tagab valla kultuurialase töökalendri info kogumise ja ajakohasuse;
 • korraldab kogukonnaühenduste koostööd ja hallatavate asutuste ning kogukondade koostööd;
 • menetleb kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse taotlusi infosüsteemis SPOKU, valmistab ette mittetulundustegevuse toetuse lepinguid ning lepingute muudatusi ja koordineerib ning korraldab vastava komisjoni tööd;
 • nõustab taotlejaid kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetusega seotud küsimustes;
 • kontrollib kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuste sihipärast kasutamist, sh toetuse lepingute täitmist ja aruannete esitamist;
 • jälgib kultuuri- ja seltsimajade optimaalset rakendust;
 • korraldab vallavalitsuse üritusi ja vastuvõtte;
 • täidab muid ametijuhendist tulenevaid või ametikoha eesmärgiga seonduvad ühekordsed ülesandeid.

Teenistusülesanded on täpsemalt kirjeldatud kultuurispetsialisti ametijuhendis

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, kultuurispetsialist.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium.

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • teadmised kultuurikorraldusest ning seda reguleerivatest õigusaktidest;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • eesti keele valdamine C 1-tasemel;
 • inglise keele valdamine B 2-tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • konkurentsivõimelist palka;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • toetavat meeskonda ja töökeskkonda;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga ning kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad, muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 08.05.2023 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „kultuurispetsialisti  konkurss".

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, e-post silja.peters@poltsamaa.ee, tel 510 5889.