Uus üldplaneering

23.10.18

 

Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Põltsamaa Vallavolikogu algatas 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69 Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Planeeringualaks on Põltsamaa valla haldusterritoorium, suurusega 889,56 km2.

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesannete lahendamine, mis on ajakohased ja vajalikud Põltsamaa valla üldplaneeringu eesmärgi saavutamiseks.

Lähtudes planeeringuseaduse § 74 lõikest 4 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 2 tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH eesmärk on valla arenguga kaasneda võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuurilste mõjude hindamine looduskeskkonnale ja ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine.

 

 

Üldplaneering

19.09.18


Põltsamaa linna üldplaneering on kehtestatud Põltsamaa Linnavolikogu 19. oktoobri 1998 määrusega nr 41.

Põltsamaa linna üldplaneering valmis Põltsamaa Linnavalitsuse ja Entec AS koostöös. 

Põltsamaa linna üldplaneeringu seletuskiri.

Põltsamaa linna üldplaneeringu kaart.

Põltsamaa linna üldplaneeringu ülevaatamise 22.04.2014 OTSUS ja nr 30 LISA

 

Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla üldplaneeringud on saadaval nende valdade endistel kodulehekülgedel, mis avanevad järgmistel linkidel:

Teadmiseks! Vanade valdade kodulehekülgedele sisenedes valida ette tulnud teavitusel "Tühista", sellisel juhul saate vanal koduleheküljel edasi viibida. Valides "OK" suunatakse teid automaatselt Põltsamaa valla uuele koduleheküljele.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND