Põltsamaa valla üldplaneering

Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu kavandamise oluline alusdokument. Üldplaneeringuga määratakse tulevikku suunatud pikaajalised ruumilise arengu eesmärgid ja täpsemad tingimused kuidas arenguid ellu viiakse. Üldplaneeringus seatud kokkulepped ja reeglid on aluseks kohaliku omavalitsuse ruumiotsustele ning elanike ja ettevõtete tegevusele.
 

Avalikule väljapanekule suunatud dokumendid

 
 
Vastu võetud materjalid
 
Joonised
 

Link üldplaneeringu toimikule Põltsamaa valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/toimik/5178518/1

 
 
Põltsamaa valla üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (KSH) eelnõu kooskõlastamine ja esitamine arvamuse avaldamiseks
 
Vastavalt kooskõlastustele täiendatud materjalid (seisuga 15.10.2021)
 
Alusanalüüsid
 
Vastavalt kooskõlastustele täiendatud materjalid (seisuga 17.06.2021)
 
Kooskõlastamiseks esitatavad materjalid (04.2021):
 

Analüüsid

VAATA LISAKS

 

Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside koostamist toetas Euroopa Sotsiaalfond.