Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu

Põltsamaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69. Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 29. juuli kuni 28. august 2020. 
 
Ettepanekud palume esitada kirjalikult Põltsamaa Vallavalitsuse postiaadressile Lossi tn 9, Põltsamaa linn 48104 või e-posti aadressile info@poltsamaa.ee hiljemalt 01. septembriks 2020. 
 
Täiendavat infot üldplaneeringu ja KSH eelnõu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialistilt (tel. 776 8567 või 5860 1042, e-post anti.annus@poltsamaa.ee).
 

Analüüsid

 

Osale Põltsamaa mõttenoppes!

Põltsamaa valla üldplaneeringu raames kogub vald kohalike elanike mõtteid Põltsamaa tänaste väärtuste ning tuleviku kohta. Osaledes mõttenoppes annad oma panuse  Põltsamaa valla mõtestamiseks ning selle tuleviku visiooni välja töötamiseks. 
 
 • Mis on minu jaoks olulised kohad (vallas, külas jne)? 
 • Mis võiksid olla tulevikus valla arengut toetavad uued objektid ja kuhu neid rajada? Miks?
 • Milliseid arendusi tuleb jätkata või muuta või millistest loobuda? Palun põhjenda.
Esita oma ideed 16-31. oktoobrini 2019 veebis või paberkaardil, mis on saadaval järgmistes kohtades vallas:
 
 • Põltsamaa vallamajad (Lossi tn 9 ja Viljandi mnt 3)
 • Põltsamaa raamatukogu
 • Põltsamaa Ühisgümnaasium
 • Põltsamaa Kultuurikeskus
 • Põltsamaa noortekeskus
 • Puurmani teenuskeskus
 • Puurmani rahvamaja
 • Puurmani raamatukogu
 • Adavere raamatukogu
 • Esku raamatukogu
 • Lustivere kultuurimaja
 • Lustivere raamatukogu
 • Pajusi rahvamaja
 • Pajusi raamatukogu (Pisisaares)
 • Kamari seltsimaja
 • Aidu raamatukogu
 • Tapiku teeninduspunkt/raamatukogu
 
Esita oma ideed 16-31. oktoobrini 2019 veebis või paberkaardil valla avalikes kohtades (vallavalitsuse hoonetes, rahvamajades, kauplustes, raamatukogudes jm).
 
 


Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus seisuga 26.04.2019

Juuresolevateks materjalideks on lähteseisukohad ja KSH väljatöötamiskavatsus peale arvamuste ja ettepanekute saamist ning lisaks arvamuste koostöö tabel Lisa 3.

Dokumendid:

 

 

 

Põltsamaa valla üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus (KSH VTK) seisuga 18.01.19

Materjali koosseisus on ÜP lähteseisukohad ja KSH VTK, lähteseisukohtade Lisa 2 (ülevaade Põltsamaa vallast), lähteseisukohtade kaardid maakasutusest, tehnilisest taristust ja väärtustest- piirangutest, mis on avalikustatud arvamusteks ja ettepanekuteks.

Dokumendid:

1. Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus

2. Lisa 2- ülevaade Põltsamaa vallast 

3. Maakasutus

4. Tehniline taristu

5. Väärtused ja piirangud

 


Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Põltsamaa Vallavolikogu algatas 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69 Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Planeeringualaks on Põltsamaa valla haldusterritoorium, suurusega 889,56 km2.

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesannete lahendamine, mis on ajakohased ja vajalikud Põltsamaa valla üldplaneeringu eesmärgi saavutamiseks.

Lähtudes planeeringuseaduse § 74 lõikest 4 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 2 tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH eesmärk on valla arenguga kaasneda võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuurilste mõjude hindamine looduskeskkonnale ja ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine.

 

Üldplaneering

30.01.19

Põltsamaa linn

Põltsamaa linna üldplaneering on kehtestatud Põltsamaa Linnavolikogu 19. oktoobri 1998 määrusega nr 41.

Põltsamaa linna üldplaneering  valmis Põltsamaa Linnavalitsuse ja Entec AS koostöös. 

Põltsamaa linna üldplaneeringu seletuskiri.

Põltsamaa linna üldplaneeringu kaart .

Põltsamaa linna üldplaneeringu ülevaatamise 22.04.2014 OTSUS  ja nr 30 LISA 

 

Põltsamaa vald

Põltsamaa valla üldplaneeringu kehtestamine

Põltsamaa valla üldplaneeringu maakasutuse kaart

Põltsamaa valla üldplaneeringu seletuskiri

Põltsamaa valla üldplaneeringu muutmine:

Rehe katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine (Rehe kü detailplaneering)

Põltsamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi staadium

Põltsamaa valla üldplaneeringu põhijoonis


Pajusi vald

Pajusi valla üldplaneering on kehtestatud Pajusi Vallavolikogu 27. mai 1999 määrusega nr 42 ja on jõustus alates 1. juunist 1999.

Pajusi valla üldplaneeringu kirjalik osa

Pajusi valla üldplaneeringu maakasutuskaart

Üldplaneeringut muutev Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu põhijoonis Pajusi Vallavolikogu 21. septembri 2017 otsus nr 186

Pajusi valla üldplaneeringu ülevaatamine LISA ülevaatamise tulemused


Puurmani vald

Üldplaneeringu algatamine - keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH)

Puurmani valla KSH avalikustamise teade

Puurmani valla üldplaneeringu KSH programm

Puurmani valla üldplaneeringu KSH hindamise aruanne, täiendatud aruanne

Puurmani valla valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu KSH aruande vastuvõtmine

Puurmani valla üldplaneeringu seletus

Puurmani valla põhikaart, põhikaardi lõunaosa ja põhikaardi põhjaosa

Puurmani valla keskkonnakaart ja tehnokaart

Puurmani aleviku kaart, Pikknurme küla kaart ja Saduküla küla kaart

Kooskõlastused: Laeva, Tabivere, Palamuse, Jõgeva, Kolga-Jaani, Pajusi, Jõgeva Maaparandusbüroo, Lõuna-Eesti Päästekeskus, Jõgeva Maavalitsus, Maa-amet, Maanteeamet, Keskkonnaamet, KSH Keskkonnaamet

Jõgeva maavanema heakskiit üldplaneeringu kehtestamiseks

Puurmani valla üldplaneering

Ettepanek Keskkonnakaitse Ühingult

Avaliku arutelu protokoll nr 1

Ettepanek Keskkonnakaitseühingult Puurmani valla üldplaneeringu KSH muutmiseks

Keskkonnaeksperdi kiri Keskkonnaministeeriumile

Puurmani valla üldplaneeringu kehtestamine

Puurmani valla üldplaneeringu ülevaatamine

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND

 

Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside koostamist toetas Euroopa Sotsiaalfond.