Teede ja tänavate sulgemine


Teede ja tänavate sulgemise eeskiri sätestab Põltsamaa valla territooriumil asuvate üldkasutatavate teede, tänavate, platside, parklate, parkide, puhkealade või nende osa sulgemise korra avalike ürituste ja koosolekute korraldamise, samuti ehitus- ja remonditööde puhul ning kehtestab tee sulgemise loa taotlemise ja andmise korda.

Tee sulgemiseks peab olema kirjalik luba, kui teed kasutatakse liiklusväliseks otstarbeks ja sellega kaasneb tee tavapäraseks liiklemiseks sulgemine. 

Sulgemise loa taotlemiseks esitab tee sulgeja ametiasutusele sulgemise loa taotluse, mis sisaldab alljärgnevaid andmeid:

 • andmed tee sulgeja kohta, s.o isiku nimi, isiku- või registrikood, postiaadress koos sihtnumbriga, kontaktandmed;
 • sulgemispiirkond ja selle ulatus, s.o liikluseks suletud ala aadress või asukohakirjeldus. Asukohakirjeldus esitatakse koos suletava ala suurusega ruutmeetrites ja kirjeldusega, milliste ristuvate teede või hoonete vahel sulgemine toimub;
 • sulgemise alguse ja lõpu kuupäev, vajadusel koos kellaaegadega;
 • sulgemise põhjus;
 • andmed kohapeal tee sulgemisega kaasneva liikluskorralduse eest vastutava isiku kohta koos kontaktandmetega.

Tee sulgeja (k.a avariitööde korral) lisab sulgemise loa taotlusele liikluskorralduse skeemi paberkandjal ja elektrooniliselt, mis on koostatud vastavalt liiklusseadusele ja teistele kehtivatele liikluskorralduse nõuetele.

TAOTLUS TEE VÕI TÄNAVA SULGEMISE LOA SAAMISEKS

 

Tee sulgeja on kohustatud:

 •  tasuma tee sulgemise maksu Põltsamaa Vallavolikogu kehtestatud korras;
 •  informeerima politseiasutuse piirkondlikku struktuuriüksust ja Päästeameti kohalikku päästeasutust tee sulgemisest vähemalt kaks päeva ette;
 •  tagama tee sulgemise ajal liikumispuudega, lapsevankriga ja teistele liiklejatele juurdepääsu nende elukohta ja kinnisvarale, samuti üldkasutatavatele paikadele, kui see enne tee sulgemist oli olemas. Kui juurdepääsu ei ole võimalik tagada, siis teavitatakse sellest eelnevalt nimetatud kohtade omanikke või valdajaid, vähemalt kaks päeva enne tee sulgemist;
 •  paigaldama kohapeal liikluskorraldusvahendid vastavalt kooskõlastatud skeemile;
 •  võimaldama ametiasutuse esindajal kohapeal tutvuda sulgemise kohaga sulgemise loa ja liikluskorralduse skeemiga vastavuse hindamiseks. Sulgemise loa koopia ning ajutise liikluskorralduse skeemiga peab olema võimalik tutvuda tee sulgemiskohal;
 •  paigaldama ametiasutuse esindaja ettekirjutusel täiendavad liikluskorraldusvahendid;
 •  tagama heakorra nõuetest kinnipidamise sulgemispiirkonnas ja lisaks ühe meetri ulatuses suletavast alast või teele paigutatud piiretest;
 •  taastama sulgemispiirkonnas pärast sulgemise lõpetamist vajadusel ja ametiasutuse nõudmisel sulgemiseelne olukord ja haljastus;
 •  sulgemise lõppedes avama koheselt tee liikluseks.

 

Teede ja tänavate sulgemise maks

Maksu eesmärk on kehtestatud liikluskorralduse minimaalne piiramine ja liikluse sulgemisega seotud halvema liikluskorralduse osaline rahaline kompenseerimine. Maksust laekuvaid vahendeid kasutatakse Põltsamaa valla teede, tänavate, haljasalade seisukorra ning liikluskorraldusvahendite parandamiseks ja täiendamiseks.

Maksuobjekt on tee või teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline sulgemine seoses ürituse korraldamise, ehitus-, avarii- või remonttööga.

Maksukohustuslane on füüsiline või juriidiline isik, kes korraldab üritust või teeb ehitus-, avarii- või remonttööd, millega kaasneb tee või teelõigu, parkla, väljaku, haljaku, pargi või puhkeala täielik või osaline sulgemine.

Haljasalade, parkide ja puhkealade sulgemise all mõistetakse nende kasutamist taotleja tegevuse läbiviimiseks.

Maksuperiood

Maksukohustuslane on kohustatud tasuma maksu maksuperioodi eest. Maksuperiood on ajavahemik tee, teelõigu, parkla, väljaku, haljaku või pargi sulgemise päevast kuni selle piiranguteta taasavamiseni, mil taastatakse sulgemisele eelnenud olukord või teeprojektiga ettenähtud olukord. Perioodi arvestatakse täistundides.

Maksukohustuslasel tekib maksukohustus tee, teelõigu, parkla, väljaku, haljaku või pargi sulgemise hetkest arvates.

Maksumäär

Tee sulgemisel liidetakse liikluseks takistatud või suletud sõidusuundade maksumäärad vastavalt tänava liigitusele.

Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmisi maksumäärasid:

 • esimese grupi tee – maksumäär 50 eurot ööpäev;
 • teise grupi tee – maksumäär 25 eurot ööpäev;
 • parkla – maksumäär 0,50 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäev;
 •  väljak, haljasala, park, puhkeala – maksumäär 0,20 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäev.

Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmiseid koefitsiente:

 • ainult öine sulgemine (ajavahemikul 24.00-06.00) – 0,2;
 • sulgemine ainult puhkepäeval või riiklikul pühal – 0,5;
 • ainult tee ja tänava juurde kuuluvate kõnnitee, kergliiklustee sulgemisel antud tee ühe sõidusuuna tasusuurusest – 0,5;
 • sulgemise lubatud tähtaja ületamine – 2,0;
 • tee omavoliline sulgemine – 5,0.

Maksu tagastamine

Maksukohustuslasel on õigus nõuda ettenähtust suurema maksusumma tasumisel enammakstud maksu tagastamist.

Tagastusnõude esitamise eeldus on maksuhalduri õigeaegne teavitamine tee sulgemise lõpetamisest. Arvesse võetakse maksuhalduri kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldav teavitamine, teavitamise kuupäev ja kellaaeg.

Tagastusnõue esitatakse ametiasutusele maksukorralduse seaduses sätestatud korras ja tähtajal. Tagastamine toimub vastava tagastusnõude alusel. Tagastusnõue täidetakse 30 päeva jooksul arvates tagastusnõude esitamisest.

Maksu tagastusnõude taotluses tuleb märkida maksuteatise number, tee sulgemise loa number ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

Enammakstud maksu ei tagastata, kui maksukohustuslasel on muu maksuobjekti osas maksuvõlg.

TEE SULGEMISE MAKSU TAGASTUSNÕUDE TAOTLUS


Maksusoodustused ja maksuvabastused

Avariitööde tegemisel esimese ööpäeva eest maksu ei määrata.

Ametiasutusel on õigus anda maksusoodustust või vabastada ettevõtteid maksu tasumisest tee sulgemise loa tähtaegade piires. Juhul, kui maksuvabastus antakse ametiasutuse poolt korraldatava riigihankega seoses, teavitatakse maksuvabastusest vastavate tööde hankedokumentides.

Ametiasutusel on õigus põhjendatud otsuse alusel anda maksusoodustust või vabastada maksu tasumisest:

 • rongkäikude korraldajad;

 • kultuuriürituste korraldajad;

 • spordiürituste korraldajad;

 • muude avalike ürituste või koosolekute korraldajad.

Maksusoodustust võib taotleda hoonete ehitaja, kui tee sulgemise vajadus tuleneb projektist ning sulgemisaja pikkus ületab kolme kuud.

Maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vastavasisuline taotlus.

Maksusoodustust või -vabastust ei anta taotlejale, kes on soodustuse või vabastuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kui tee sulgejal on teede ja tänavate sulgemise maksu maksuvõlg.

Maksusoodustus või -vabastus tunnistatakse kehtetuks, kui maksusoodustuse või -vabastuse saanud isik rikub tööde teostamise käigus "Teede ja tänavate sulgemise eeskirja" nõudeid.

TAOTLUS TEEDE SULGEMISE MAKSU SOODUSTUSE SAAMISEKS

 

Küsimuste korral võtta ühendust taristuspetsialistiga: Tarvi Saarse, telefon 51949517, e-post tarvi.saarse@poltsamaa.ee.