Sotsiaalabi andmise põhialused

Kogu sotsiaalabi andmine on üles ehitatud konkreetse abivajaja abivajadusele. Isiku avalduse alusel selgitatakse välja tema abivajadus ja sellele vastav abi. Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku ja perekonna abivajadusele. Arvesse võetakse isiku toimetulek ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavad asjaolud:

  • isiku tegevusvõimega seonduvaid asjaolud;
  • isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvad asjaolud.

Kui abi vajavale inimesele on leitud sobiv teenus, on järgmine küsimus, kes selle eest tasub. Nii põhiseadus kui sotsiaalseadustiku üldosa seadus näevad ette, et esmajoones vastutab endaga toimetuleku eest inimene ise ning seejärel tema pere ja alles viimasena kohalik omavalitsus.

Sotsiaalteenuse osutamise eest võib võtta tasu, kuid võetava tasu suurus sõltub sellest

  • kui palju inimene teenust vajab;
  • milline on teenuse maksumus;
  • milline on teenuse saaja ja tema pere võimalus selle eest tasuda.

Selleks, et selgitada välja, milline on abivajaja võimalus teenuse eest tasuda, peab sotsiaalosakond küsima avaldaja sissetulekute suurust ja ka muid varalist seisu tõendavaid dokumente. Kui abivajaja pereliikmete ülalpidamiskohustuse olemasolu ja ulatust pole varasemalt hinnanud kohus, tuleb kohalikul omavalitsusel endal seda perekonnaseadusest lähtuvalt teha. Paraku on selle nõude täitmine tekitanud abi taotlejate hulgas üksjagu pahameelt ja vastuseisu.

Põhjendatud otsusega on õigus vabastada isik kas täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

Oluline on veel märkida, et sotsiaalseadustiku üldosa seadus seab sotsiaalhoolekandelise abi andmisel kohustused ka abivajajale. Abivajaja üks põhikohustus on esitada kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud abi saamise õiguse või muu abi andmisel olulise asjaolu väljaselgitamiseks. Abivajaja peab aitama igati kaasa, et menetlus oleks eesmärgipärane ja tõhus.