SA Põltsamaa Sport Spordikooli põhikiri

27.02.18

KINNITATUD

SA Põltsamaa Sport  nõukogu

21. septembri 2005.a otsusega nr 3

 

Sihtasutuse Põltsamaa Sport Spordikooli põhikiri

 1. Üldsätted
  1. Sihtasutuse Põltsamaa Sport Spordikool on haridusasutusena tegutsev Sihtasutuse Põltsamaa Sport  (edaspidi sihtasutus) hallatav eraõiguslik huvialakool, mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub lastele ja noortele täiendavaid võimalusi sportlikuks treeninguks, süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks vastavalt õpilaste soovidele ja eeldustele.
  2. Sihtasutuse Põltsamaa Sport Spordikool (edaspidi spordikool) on asutatud sihtasutuse  poolt ja tegutseb sihtasutuse eraldi asutusena haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusloa alusel.
  3. Spordikooli aadress on Lille 2 Põltsamaa linn 48106 Jõgeva maakond.
  4. Spordikoolis on õppekeeleks eesti keel.
  5. Spordikoolis on õppimine tasuline.
  6. Spordikoolil on oma eelarve ja pangaarve.
  7. Spordikoolil on oma sümboolika.
  8. Spordikool juhindub oma tegevuses erakooli seadusest, kooli põhikirjast ja muudest kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest.
    
 2. Spordikooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded
  1. Põhieesmärk on talendikate noorte leidmine ja nende ettevalmistamine tipptulemuste saavutamiseks.
  2. Eesmärk – oma tegevusega võimalikult laiaulatuslik noorte kaasamine sporti muutes ühiskonda turvalisemaks.
  3. Eesmärgi realiseerimiseks seab spordikool oma ülesanneteks:
   1. lastele ja noortele sportimisvõimaluste loomine;
   2. kehaliste võimete arendamine;
   3. positiivsete isikuomaduste kasvatamine;
   4. tervise tugevdamine ja tervislikud eluviisid;
   5. piisava arstliku kontrolli tagamine;
   6. spordimeisterlikkuse tõstmine.
     
 3. Spordikooli õppe- ja kasvatuskorraldus
  1. Spordikooli õpilasteks võetakse selleks soovi avaldanud lapsed ja kuni 19-aastased noored, kellel on tahet ja eeldusi tegelemiseks vastava spordialaga.
  2. Õpilaste vastuvõtt spordikooli vormistatakse juhataja käskkirjaga. Lapsevanemaga sõlmitakse õppetasu maksmise leping. Teiste omavalitsuste registris olevate laste kohta nõutakse omavalitsuse garantiikirja.
  3. Õppeaasta spordikoolis algab 1. septembril ja õppe-kasvatustöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega spordikooli tingimustes, spordilaagrites või individuaalõppe järgi.
  4. Spordikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid:
   1. treeningtunnid ja teoreetilised tunnid;
   2. individuaaltreeningud;
   3. võistlused;
   4. spordilaagrid ja treeningkogunemised;
   5. spordikohtuniku praktika;
   6. arstlik kontroll ja taastavad kuurid.
  5. Õppe-treeningtöö alusdokument on riikliku raamõppekava puudumisel spordikooli nõukogu poolt kujundatud õppekava, mille kinnitab sihtasutuse nõukogu.
  6. Ainekavad koostavad vastavate spordialade treenerid.
  7. Spordikooli õppe- ja kasvatuskorraldus põhineb plaanipärasel ja regulaarsel treeningtööl kahes järjestikuses spordimeisterlikkuse astmes: AE - algettevalmistuse aste ja ÕT – õppetreeningaste, kus õppe- ja kasvatustöö on vastavalt spordikooli õppekavale jaotatud mitmele aastale ja õpe jagatud õpperühmadesse. Õpperühmade soovituslikud täituvuse normid, treeningkoormused, õpilaste vanuseline koosseis, üleminek ühest astmest teise on välja töötatud vastavate spordialaliitude poolt.
  8. Spordikooli lõpetajaks on õpilane, kes on spordikoolis treeninud õppe-treeningastmes vähemalt kolm aastat ja täitnud lõpetamiseks kehtestatud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste normatiivid. Spordikooli lõpetajale antakse tunnistus.
  9. Kui spordikooli õpilane süstemaatiliselt rikub sportlikku režiimi, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel, võidakse ta spordikooli õpilaste nimekirjast välja arvata. Samuti võib lahkuda omal soovil.
  10. Kasvatustöö kui õppe- ja kasvatusprotsessi lahutamatu osa viiakse läbi treeningtundide ja võistluste käigus, spordilaagrites, õppe-treeningkogunemistel ja vabal ajal ning peab olema suunatud üldinimlike väärtuste hindamisele, suhtlemisoskuse arendamisele, sportlikkuse ja sportlike eluviiside väärtustamisele.
  11. Õppekulude osaliseks katmiseks kehtestab sihtasutus õppemaksu.
    
 4. Spordikooli õpilaste õigused ja kohustused
  1. Spordikooli õpilastel on õigus:
   1. osaleda valitud õpilasesindajate kaudu spordikooli hoolekogus probleemide lahendamisel;
   2. saada koolist teavet spordikooli, linna, piirkonna ja vabariigi spordikorralduse, spordivõistluste ja teiste spordiürituste kohta;
   3. tutvuda spordikoolis temale ettenähtud õppekavaga, treeningkoormuste ja esitatavate nõuetega enne õpingute alustamist või jätkamist spordikoolis;
   4. kasutada treeningtöös ja võistlustel spordikooli inventari, seadmeid, spordivarustust ning spordirajatisi;
   5. kasutada spordikooli sümboolikat ja spordiriietust;
   6. lahkuda spordikoolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides.
  2. Spordikooli õpilased on kohustatud:
   1. järgima spordikooli põhimäärust ja täitma spordikooli kodukorda;
   2. osalema spordikooli õppe- ja kasvatustöös, harjutama regulaarselt oma sportliku meisterlikkuse tõstmiseks;
   3. järgima sportliku režiimi ja «ausa mängu » põhimõtteid;
   4. hoidma heaperemehelikult spordikooli inventari, varustust ja vara;
   5. seisma spordikooli hea maine ja spordiau eest;
   6. võistlema spordivõistlustel eelkõige oma spordikooli, piirkonna spordiklubi, linna, maakonna ja Eesti koondvõistkonna nimel.
     
 5. Spordikooli struktuur ja juhtimine
  1. Spordikooli juhtorganid on nõukogu ja juhataja.
  2. Spordikooli juhatajaks on sihtasutuse juhataja.
  3. Juhataja ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö ja kodukord, juhtida kooli õppe-, treening-, kasvatus-, finants- ja majandustegevust. Juhataja  võib teha tehinguid, mis on suunatud seadustes sätestatud ülesannete täitmisele. Juhataja vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
  4. Spordikoolil on nõukogu, mille ülesanne on kooli õppe-, treening- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
  5. Spordikooli nõukogu liikmete määramise, tagasikutsumise korra ja volituste kestuse määrab sihtasutuse nõukogu.
    
 6. Spordikooli personal
  1. Spordikooli personali moodustavad juhtkond, treener-pedagoogid ja teised töötajad.
  2. Spordikooli personali koosseisud määrab sihtasutuse juhataja  kooskõlastatult sihtasutuse nõukoguga.
  3. Spordikooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks spordikooli põhikirja ja töösisekorra eeskirjadega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ja töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.
  4. Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud spordikooli juhataja.
  5. Treener-pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab spordikooli juhataja  vastava konkursi.
  6. Treener-pedagoogi ametikohale vastavuse määramiseks korraldatakse nende atesteerimine vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korrale ja tingimustele.
  7. Spordikooli juhataja  kinnitab treeneritele ja töötajatele palga lähtudes töötajate palgatingimustest, atesteerimise järgust ja töökoormusest ning spordikooli eelarvelistest võimalustest.
  8. Teenindava personali ülesanne on tagada spordikooli häireteta töö, majandamine ja vara korrasolek.
  9. Spordikooli personal on kohustatud:
   1. mitte kahjustama spordikooli mainet avalikes kohtades;
   2. järgima spordikooli põhikirja ja täitma spordikooli kodukorda.
     
 7. Spordikooli finantseerimine, majandamine ja aruandlus
  1. Spordikooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt korrale, mille kehtestab Sihtasutus Põltsamaa Sport.
  2. Spordikooli eelarve  moodustavad:
   1. sihtotstarbelised toetused riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvest;
   2. õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppemaksust, mille suuruse, maksmise korra ja soodustused kinnitab sihtasutus;
   3. laekumised sihtfondidest;
   4. asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;
   5. laekumistest spordikooli põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest.
  3. Spordikool peab raamatupidamise arvestust õigusaktidega kehtestatud korras. Spordikooli eelarve ja selle täitmise aruande kinnitab ning järelevalvet spordikooli tegevuse üle teostab sihtasutus.
  4. Spordikool esitab oma tegevuse kohta statistilised aruanded õigusaktidega sätestatud korras. Spordikoolil peab olema dokumentatsioon, mis võimaldab korrektset arvestust organisatsioonilise, metoodilise, pedagoogilise ja majandusliku tegevuse üle.
    
 8. Spordikooli ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine
  1. Spordikooli ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustab sihtasutus  koos spordikooli nõukoguga.
  2. Spordikooli tegevuse lõpetamine toimub vastavalt erakooli seadusele. Tegevuse lõpetanud spordikooli õigused ja kohustused lähevad üle sihtasutusele.
  3. Spordikooli treeninggrupi sulgemise või uue avamise otsustab juhataja koos nõukoguga.
  4.  Spordikooli ühinemisest, jagunemisest või tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, vanematele ja personalile ning haridus- ja teadusministeeriumile neli kuud ette.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND