Mittetulundusliku tegevuse toetamine

 
Toetuse eesmärk on arendada ja laiendada Põltsamaa vallas omaalgatuslikke tegevusi, mis aitavad muuta Põltsamaa valla elanike elu vaheldusrikkamaks, soodustavad elanike koostööd ja toetavad kogukonnatunnet.
 
Toetuse liigid on:
 • tegevustoetus - mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks eraldatav toetus.
 • ürituste korraldamise toetus - ühingule või seltsingule ühekordselt makstav toetus kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks
 • projektitoetus - vallapoolne osalemine ühingu liikmetele ja kogukonnale suunatud investeeringute tegemiseks ning ürituste korraldamiseks esitatud projektitaotluste omaosaluse finantseerimises
Toetust võivad taotleda kõik ühingud ja seltsingud, kes on registreeritud ja tegelevad valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kogukondlike tegevuste, hariduse, elukestva õppe, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja noorsootegevuse võimaluste pakkumisega.
 
Toetust ei anta:
 • isikutele, kes ei vasta eespool sätestatud tingimustele;
 • taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;
 • maksuvõlglastele.
Taotlus järgmiseks eelarveaastaks toetuste taotlemiseks tuleb esitada jooksva eelarveaasta 15. oktoobriks.
 
Õigusaktid

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Lisainformatsioon
Kultuuritööspetsialist Ülle Ottokar, tel. 5300 2557, e-post ulle.ottokar@poltsamaa.ee

Taotlemine

Iga erinevat liiki toetuse saamiseks koostatakse ja esitatakse eraldi taotlus. Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormikohasele taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
 • seltsingul koopia ühise tegutsemise lepingust;
 • tegevustoetuse taotlemisel järgmise aasta eelarve, ürituse korraldamise toetuse ja projektitoetuse taotluse korral ürituse või projekti eelarve.

 

Taotluste vormid:

 1. TEGEVUSTOETUSE TAOTLUS (kuni 3000 eurot)
 2. TEGEVUSTOETUSE TAOTLUS (üle 3000 euro)
 3. ÜRITUSE KORRALDAMISE TOETUSE TAOTLUS
 4. EELARVE JA FINANTSEERIJAD
 5. PROJEKTITOETUSE TAOTLUS
 6. TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE (kuni 3000 eurot)
 7. TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE (üle 3000 euro)
 8. ÜRITUSE KORRALDAMISE TOETUSE JA PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE