Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord ja taotluste vormid

12.03.19


Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord reguleerib Põltsamaa valla eelarvest mittetulundustegevuse edendamiseks toetuste taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

Kord ei reguleeri Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse hallatavate asutuste poolt projekti- ja investeeringutaotluste esitamise ja menetlemise korda.

Toetuse andmise eesmärk on arendada ja laiendada Põltsamaa vallas omaalgatuse toetamise kaudu tegevusi, mis tagaks Põltsamaa valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise erinevates tegevusvaldkondades ning soodustades valla elanike koostööd.

Toetuse liigid on:
1) tegevustoetus;
2) ürituste korraldamise toetus;
3) projektitoetus.

Tegevustoetus on mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks eraldatav toetus.

Ürituse korraldamise toetus on ühingule või seltsingule ühekordselt makstav toetus kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks.

Projektitoetus on vallapoolne osalemine ühingu liikmetele ja kogukonnale suunatud investeeringute tegemiseks ning ürituste korraldamiseks esitatud projektitaotluste omaosaluse finantseerimises.

 

Toetust võivad taotleda kõik ühingud ja seltsingud, kes on registreeritud ja tegelevad valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kogukondlike tegevuste, hariduse, elukestva õppe, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja noorsootegevuse võimaluste pakkumisega.

Toetust ei anta:

1) isikutele, kes ei vasta eespool sätestatud tingimustele;
2) taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;
3) maksuvõlglastele.

 

Taotlus järgmiseks eelarveaastaks toetuste taotlemiseks tuleb esitada jooksva eelarveaasta 15. oktoobriks.

Iga erinevat liiki toetuse saamiseks koostatakse ja esitatakse eraldi taotlus.

Vormikohasele taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
1) seltsingul koopia ühise tegutsemise lepingust;
2) tegevustoetuse taotlemisel järgmise aasta eelarve, ürituse korraldamise toetuse ja projektitoetuse taotluse korral ürituse või projekti eelarve.

Allkirjastatud taotlus esitatakse Põltsamaa Vallavalitsusse paberil või elektronposti teel info@poltsamaa.ee


Lisainfo saamiseks võtta ühendust kultuuritööspetsialistiga Ülle Ottokar telefonil 5300 2557, e-post ulle.ottokar@poltsamaa.ee

 

Taotluste vormid:

  1. TEGEVUSTOETUSE TAOTLUS (kuni 3000 eurot)
  2. TEGEVUSTOETUSE TAOTLUS (üle 3000 euro)
  3. ÜRITUSE KORRALDAMISE TOETUSE TAOTLUS
  4. EELARVE JA FINANTSEERIJAD
  5. PROJEKTITOETUSE TAOTLUS
  6. TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE (kuni 3000 eurot)
  7. TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE (üle 3000 euro)
  8. ÜRITUSE KORRALDAMISE TOETUSE JA PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE

 

Toimetaja: RAIVO SUNI