Maakorraldus

 

Maakorraldustoimingud on:

 1) kinnisasja või selle osa ümberkruntimine;

 2) kinnisasjade osade vahetamine;

 3) kinnisasja piiri muutmine;

 4) kinnisasja jagamine;

 5) kinnisasjade liitmine;

 6) kinnisasja piiri kindlakstegemine ja

 7) kinnisomandi kitsenduste selgitamine.

 

Kinnisasja liitmiseks või jagamiseks tuleb omanikul esitada Põltsamaa Vallavalitsusele vabas vormis avaldus. Toimingute läbiviimiseks tuleb omanikul tellida vastav töö maamõõtjalt.

Kinnisasja jagamisel, kinnisasjade liitmisel, osade vahetamisel ja piiri muutmisel lähtutakse maakatastriseaduses ja kinnistusraamatuseaduses sätestatust. Kinnisasja osade vahetamisel, jagamisel, liitmisel ja piiride muutmisel registreeritakse katastriüksused maakatastris maakorralduse läbiviija ehk maamõõtja esitatud katastriüksuse moodustamise toimiku ja kinnisasja omaniku avalduse või kinnisasjade omanike vahelise kokkuleppe alusel.

Maakorraldustoimingud loetakse lõpetatuks, kui kinnisasi on registreeritud riigi maakatastris ning maakorraldusest tulenenud muudatused on kantud kinnistusraamatusse.

 

Täiendav info maakorralduse läbiviijatest on saadaval Eesti Geodeetide Ühingu kodulehel (https://egu.ee/)

Eesti Geodeetide Ühingu poolt väljastatud kutsetunnistuste loetelu leiate Kutsekoja kodulehelt (https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused)

 

Maamaksumäär

Põltsamaa valla haldusterritooriumil põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Põltsamaa valla haldusterritooriumil teiste sihtotstarvetega maade maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Alus: Põltsamaa Vallavolikogu 21.12.2017 määrus nr 12 „Maamaksumäära kehtestamine"

 

Küsimuste korral võtta ühendust maaspetsialistiga.