Teede talihooldus


Põltsamaa valla poolt on hangete tulemusel välja valitud teede ja tänavate talihooldusteenuse osutajad kuni 2021. aasta kevadeni, Põltsamaa linna osas on varasemalt sõlmitud leping kuni 2021 aastani.

Põltsamaa vallas on vallale kuuluvaid teid ja tänavaid ligikaudu 240 km, lisanduvad veel erateed ja riigiteed. Valla teede talihooldus on jagatud 8-ks piirkonnaks, lisaks eraldi Põltsamaa linn ja kergliiklusteed. Küsimuste ja probleemide korral tuleb pöörduda piirkonna teenusepakkuja poole.

Vallavalitsuse poolt on kontaktisikuks ja tellija esindajaks teedespetsialist Aivar Aigro, tel 5918 0191, e-mail aivar.aigro@poltsamaa.ee.

 PIIRKOND

TEID HOOLDAV ETTEVÕTE

 VASTUTAV ISIK

 KONTAKTTELEFON

 Adavere

Adavere alevik, Kalme küla, Pilu küla, Puduküla, Puiatu küla

 Merix OÜ

 Riho Meri

 +372 56485084

 Esku

Esku küla, Kuningamäe küla, Lebavere küla, Mõhküla, Vitsjärve küla, Võisiku küla, Nõmavere küla, Räsna küla, Rõstla küla

 AS TREV-2 Grupp

 Marten Miil

 +372 5548979

 Aidu-Vägari

Aidu küla, Kauru küla, Kose küla, Kõpu küla, Lahavere küla, Tapiku küla, Tõivere küla, Vägari küla, Kaavere küla

 Osaühing MOREEN

 Arvi Spelman

 +372 5200933

 Mällikvere-Annikvere

Alastvere küla, Annikvere küla, Mällikvere küla, Pauastvere küla, Võhmanõmme küla

 AS TREV-2 Grupp

 Marten Miil

 +372 5548979

 Lustivere

Kaliküla, Lustivere küla, Neanurme küla, Pudivere küla, Tõrenurme küla, Sulustvere küla

 OÜ Lustivere Põld

 Meelis Marmor

 +372 5250308

 Puurmani

Altnurga küla, Jüriküla, Kirikuvalla küla, Kursi küla, Laasme küla, Pikknurme küla, Tammiku küla, Tõrve  küla

 Puurmani Põllumajandusühistu

 Laine Lemberg

 +372 53315533

 Umbusi-Kamari

Kabla küla, Kamari alevik, Umbusi küla, Väike-Kamari küla

 AS TREV-2 Grupp

 Marten Miil

 +372 5548979

 Pajusi

Aristvere küla, Kalana küla, Kõrkküla, Loopre, Luige küla, Mõisaküla, Mõrtsi küla, Nurga küla, Pajusi küla, Pisisaare küla, Sopimetsa küla, Uuevälja küla, Vorsti küla, Väljataguse küla

Tuule Agro OÜ

 Mihkel Pullisaar

+372 5234221

 Põltsamaa valla  kergliiklusteed

Põltsamaa Haldus

 Kalevi Kaur

 +372 5308 0231

 Põltsamaa linn

Eesti Keskkonnateenused AS

 Janno Laht

 +372 5089883


Põltsamaa valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid AS TREV-2 Grupp. Ettevõtte infotelefon on +372 5548979 ja Maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510.

Allolevalt on ära toodud olulisemad nõuded talihoolde teostamiseks:

  • Teed tuleb puhastada hiljemalt 12 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist k.a nädalavahetused ja riiklikud pühad.
  • Põltsamaa vallas toimub kinnistute/talude juurdepääsuteedel lumetõrje koos üldise lumetõrjega nende kinnistute/talude juurde, kus alaliselt elavad inimesed.
  • Talihoolde alla kuulub lumetõrje, kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ning vajadusel ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali lükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.
  • Talihoolduse teostamisel kehtib põhimõte, et inimesed pääseksid liikuma. Teed, mida läbivad liinibussid ja koolibussid ning mille ääres on bussipeatused, koolide ja lasteaedade juurdepääsuteed peavad olema puhastatud pool tundi enne koolipäeva algust ja ühistranspordi graafikujärgsetel kellaaegadel.

 

Tasuta lumetõrje erateedel

väljavõte Põltsamaa Vallavolikogu määrusest 29.10.2020 nr 20 "Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord"

 

§ 6. Tasuta lumetõrje teostamine
(1) Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate
majapidamisteni ja mis vastavad järgmistele tingimustele:
1) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud,
truubiotsad, piirimärgid on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi
paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada vähemalt 1,5-meetri kõrguseid, otsast
helkurribaga markiire;
2) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servast ühe meetri
laiuselt;
3) tee kõrval on koht, kuhu lund lükata;
4) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.
(2) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
1) kui tee ei vasta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 toodud tingimustele;
2) kui õueala asub avalikust teest vähem kui 10 meetri kaugusel;
3) õuealal;
4) kui see ei ole tehniliselt võimalik või on raskendatud;
5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara;
6) kui tee on vabaks liiklemiseks suletud;
7) kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või
seda ei kasutata.
(3) Tasuta lumetõrjet alustatakse koos või pärast piirkonna avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje
lõpetamist kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm.
(4) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitab taotluse huvitatud isik vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1.
oktoobriks. Isikud, kes on saanud eelmisel talvel tasuta lumetõrje teenust, ei pea taotlust esitama.
Taotleja peab kasutama taotluses märgitud kinnistut alalise elukohana ja elukoht peab
rahvastikuregistri andmete kohaselt olema registreeritud taotluses märgitud kinnistule.