Põltsamaa valla kaasav eelarve 2021

Põltsamaa valla kaasava eelarve eesmärk on anda kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha 20 000 euro ulatuses ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Ettepanekute kogumine

Kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 1.-26. oktoobrini 2020.
 
Ettepanekute esitamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:
 • Ettepanekuks võib olla kas investeering Põltsamaa valla avalikus ruumis või Põltsamaa valla mainet toetav ja/või tuntust suurendav sündmus.
 • Kaasava eelarve ettepanek peab teenima avalikku huvi ja ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. 
 • Ettepanek peab olema realiseeritav 2021. aasta 31. detsembriks.

Ettepanekute esitamine

Ettepanek tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@poltsamaa.ee või tuua/saata paberil vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48104.
 
Ettepanek peab sisaldama:
 • ettepaneku esitaja nime ja kontaktandmeid (telefon, aadress või e-posti aadress);
 • ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
 • ettepaneku eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Põltsamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab);
 • ettepaneku kirjeldust (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
 • sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu - sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 • eelarvet (idee teostamise hinnakalkulatsioon);
 • muud olulist infot (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajal lisaks oluline teada);
 • vajadusel kinnistu omaniku nõusolekut. Kui objektiks on avalikes huvides kasutatav investeering ja see rajatakse kinnistule, mille omanik ei ole Põltsamaa vald, sõlmitakse objekti omanikuga avaliku kasutamise kokkulepe idee elluviimisest järgnevaks viieks aastaks.

Ettepanekute esmane analüüs

 • Esitatud ettepanekuid hindab Põltsamaa Vallavalitsuse moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialistid, volikogu vastava valdkonna komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud eksperdid. 
 • Ettepanekute analüüs toimub 27. oktoobrist 8. novembrini 2020.
 • Ettepanek, mis eirab kaasava eelarve eesmärke, ületab ilmselgelt kaasava eelarve rahalist mahtu või ei ole realiseeritav või on vastuolus heade kommete või kehtivate õigusaktidega, kõrvaldatakse menetlusest.
 • Kõik kaasava eelarve ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põltsamaa valla kodulehel.

Hääletus

Põltsamaa valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 9. – 22. novembrini 2020. Hääletus algab 9. novembril kell 10 ja lõppeb 22. novembril kell 18.

 • Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põltsamaa vallas.
 • Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.
 • Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.
 • Neile, kel puudub võimalus elektrooniliset hääletada, pakutakse võimalust hääletada paberil. Vallavalitsus teatab hääletamise koha enne hääletuse algust.

Ettepanekute elluviimine

 • Elluviimisele kuuluvad paremusjärjestuses esitatud ettepanekud, mille täismahus realiseerimine ei ületa kaasava eelarve mahtu.
 • Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise ettepaneku elluviimist.
 • Ettepanekuid viib ellu Põltsamaa Vallavalitsus. Vallavalitsus võib sõlmida ka ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saadav tulemus.
 • Põhjendatud juhtudel, kui on selgunud, et ettepaneku maksumus ületab 20000 eurot, annab Põltsamaa Vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa puuduvas osas kaasrahastust, siis teostatakse nimekirjas paremusjärjestuses järgmine objekt.

Lisainfo

 
Lisainformatsioon: Raivo Suni, Põltsamaa Vallavalitsuse turundusspetsialist, tel 56480215, e-post raivo.suni@poltsamaa.ee
 

Ettepaneku elluviimine

Õppe- ja puhkeala Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juures