Põltsamaa Vallavalitsus jätkab osalemist projektis "ISTE" ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"

Põltsamaa Vallavalitsus jätkab osalemist Sotsiaalkindlustusameti poolt algatatud projektiga „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekti raames katsetatakse uut isikukeskset vajaduspõhist teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele vajalikku abi korraldab Põltsamaa Vallavalitsus. Projekt kestab kuni 31.12.2024.

Projekti eesmärgiks on katsetada Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuste koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsustes, sh katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest.

Sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • ta on vähemalt 16-aastane
  • tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
  • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
  • ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust) või   
  • ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  • ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Projektis saab osaleda kuni 5 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta juhtumikorraldajaga  Helina Kalev. Telefon: +372 5193 4166 või e- post helina.kalev@poltsamaa.ee

Täpsemat infot saab projekti kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste-noustamine/isikukeskse-erihoolekande

Teenuseosutajate poolt osutatavad teenuskomponendid ja hinnad

Projekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt