« Tagasi

Algas Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu avalik väljapanek

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 6 teatame, et Põltsamaa Vallavalitsus võttis 20.05.2024 korraldusega nr 2-3/2024/96 vastu Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.-23.06.2024 Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi 9, Põltsamaa linn), Põltsamaa Raamatukogus (Veski 3, Põltsamaa linn) ja Põltsamaa valla kodulehel https://www.poltsamaa.ee/uue-poltsamaa-moisa

Avaliku väljapaneku ajal on õigus esitada detailplaneeringu kohta ettepanekuid. Palume need esitada kirjalikult hiljemalt 23.06.2024 e-postile info@poltsamaa.ee või saata aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48104.

Planeeringuga soovitakse lahendada kavandatava loodus-SPA ja ujula paiknemine planeeringualal, määrata hoonestusala ja ehitusõigus, juurdepääsuteede, tehnovõrkude, parkimiskohtade ja haljastuse lahendamine. Planeeringuala suurus on ca 6 hektarit.

Planeeringualal kehtib Põltsamaa Linnavolikogu 19.10.1998 määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneering. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeringuala tootmismaal. Planeeringuga ei kaaluta olulist maakasutuse juhtotstarbe muutmist ning seoses sellega ei tehta ettepanekut kehtiva Põltsamaa linna üldplaneeringu muutmiseks. Uue vastu võetud (17.02.2022) Põltsamaa valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist äri- ja ühiskondlike hoonete ning puhke- ja loodusliku sihtotstarbega maa-alaga. Kavandatav tegevus toetab Põltsamaa valla uue üldplaneeringu põhilahenduse terviklikku toimimist.

Planeeritava tegevusega ei ole ette näha pikaajalist negatiivset mõju piirkonna elu-, loodus- ja kultuurikeskkonnale. Detailplaneeringu realiseerumine toob kaasa uued töökohad, uued teenused, korrastatud avaliku linnaruumi ning kinnisvara väärtuse tõusu antud piirkonnas. Spaa külastajate kaudu suureneb kohalike teenuste ja toodete kasutajate hulk. Kultuurilised mõjud on positiivsed, kuna taastatakse ja võetakse uuesti kasutusse vana mõis koos pargiga. Oluline keskkonnamõju puudub, kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa kohapealse keskkonna vastupanu- ja taastumisvõimet.

Täiendavat infot planeeringu kohta annab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Kertu Anni tel 5309 6850 ja/või e-postil kertu.anni@poltsamaa.ee