« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 19. jaanuari istungist

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 17. istung toimus 19. jaanuaril 2023

Istung toimus Põltsamaa Kultuurikeskuses. Istungil osalesid kõik 21 volikogu liiget.

Istungi päevakorras oli 14. punkti.

1.  MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus tegevuse kohta andis ülevaate juhatuse esimees Rait Pihelgas.

2. Toimus Põltsamaa valla 2023. aasta eelarve eelnõu 2. lugemine.

3. Muudeti Põltsamaa Valla Lasteaia põhimäärust.

4. Kehtestati Põltsamaa Muusikakooli uued õppetasud.

5. Kinnitati Põltsamaa Valla Lasteaia arengukava 2022-2028.

6. Kinnitati Sihtasutuse Põltsamaa Sport põhikirja uus redaktsioon.

7. -9.  Otsustati omandada Põltsamaa vallale Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee ehituseks vajalikud maatükid:

1) Kuningamäe külas Esku kergtee katastriüksus (registriosa 1369635, katastritunnus 61801:001:1128, pindala 2 860 m2 , sihtotstarve transpordimaa 100%) hinnaga 2 505 (kaks tuhat viissada viis) eurot;

2) Esku külas Esku kergtee katastriüksus (registriosa 86135, katastritunnus 61801:001:1129, pindala 7 087 m2 , sihtotstarve transpordimaa 100%) hinnaga 4 339 (neli tuhat kolmsada kolmkümmend üheksa) eurot;

3) Esku külas Esku kergtee katastriüksus (registriosa 2263535, katastritunnus 61801:001:1134, pindala 265 m2 , sihtotstarve transpordimaa 100%) hinnaga 1 271 (tuhat kakssada seitsekümmend üks) eurot.

10. Kuningamäe puhkeala kompleksi arendajaks ja haldajaks määrati Põltsamaa Vallavara OÜ. Põltsamaa Vallavara OÜ-le otsustati võõrandada tasuta otsustuskorras edasivõõrandamise õiguseta:

  • 1) Põltsamaa vallas, Kuningamäe külas, Mäenõlva katastriüksus (registriosa nr 1972035, katastritunnus 61603:001:0021, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 24,95 ha);
  • 2) Põltsamaa vallas, Põltsamaa linnas, Kuningamäe puhkeala katastriüksus (registriosa nr 14089450, katastritunnus 61701:009:0006, üldkasutatav maa 100%, pindala 97 765 m²).

11. Otsustati esitada Kuningamäe puhkealale olme- ja teenindushoone rajamiseks taotlus meetmest  "Regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetamine" toetuse saamiseks.  Garanteeriti projekti omafinantseering Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest kogusummas kuni 170 000 eurot.

12. Muudeti Põltsamaa valla valimiskomisjoni koosseisu.

13. Vallavanem Karro Külanurm  vastas volikogu liikme Andres Vääni arupärimisele.

14. Kuulati ära vallavanema ülevaade vallavalitsuse tegevusest.

Istung ülekannet on võimalik vaadata järele Põltsamaa valla veebilehel.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 9. veebruaril Põltsamaa Kultuurikeskuses.

Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused avaldatakse ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.