Ehitustegevus

 

Ehitamine

Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest. Ehitis on hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone.

Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.

Ehitusprojekt on projekteerimise käigus koostatud dokument või dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet. Asjakohasel juhul kajastab ehitusprojekt ka ehitise kasutamiseks ja korrashoiuks vajalikku teavet.

Ehitis tuleb projekteerida ja ehitada ning korras hoida hea tava kohaselt. Head tava tuleb järgida ka muus käesoleva seadustikuga reguleeritud tegevuses. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus peab olema ohutu. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus on ohutu, kui see ei põhjusta ohtu inimesele, varale või keskkonnale. Ehitise ja ehitamise ohutus hõlmab loodus- ja kultuuriväärtuse kaitset ning asjakohasel juhul ka looma elu ja tervist. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine peab olema võimalikult keskkonnasäästlik, sealhulgas tuleb ehitamisel säästlikult kasutada loodusvarasid.

Omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele, sealhulgas peab omanik tagama:

 1) ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele;

 2) ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise;

 3) et vahetult tema korraldusel tehtavat ja käesoleva seadustikuga reguleeritud tööd teeb töö eripärale vastavate ning piisavate teadmiste ja oskustega isik;

 4) ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse;

 5) seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve.

 

Teenused ja toimingud ehitamise valdkonnas

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, planeerimisseadustik ja ehitusseadustik on andnud kohalikule omavalitsusele ülesande korraldada territoriaalplaneerimise ja ehitamise alast tegevust kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil tasakaalustatud ruumilise arengu tagamiseks.

Kohaliku omavalitsuse ülesanded on planeeringute (üld- ja detailplaneeringute, teemaplaneeringute) algatamine, koostamise korraldamine, vastuvõtmine ja kehtestamine, nende planeeringute järgi koostatud ehitusprojektide alusel ehituslubade väljastamine, teatud juhtudel projekteerimistingimuste väljastamine, kogu ehitusprotsessi jälgimine, projektide ja ehitusdokumentatsiooni kontrollimine ja säilitamine, valminud või renoveeritud ehitistele kasutuslubade väljastamine.

 

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotluste vormid

Ehitusloa taotluse, kasutusloa taotluse, ehitise teatise vormid ja muud ehitustegevusega seotud blanketid on hetkel saadaval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel https://www.mkm.ee/et/ehitisregister.