Ühinemisleping

10.05.21

 

Ühinemislepingus sätestatakse ühinevate omavalitsuste vabatahtliku ühinemise eesmärgid ja aeg, moodustatava omavalitsusüksuse liik nimi, piirid, sümboolika, ühinevate omavalitsuste õigusaktide kehtivus, ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused ja avalike teenuste osutamise põhimõtted valdkonniti, omavalitsusüksuse ametiasutuse juhtimisstruktuuriga seotud muutused, töötajate ja teenistujatega seotud küsimuste lahendamine, eelarveliste ja teiste varaliste kohustuste ning õigustega seotud küsimuste lahendamise põhimõtted, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse kasutamine, samuti muude vajalikuks peetavate küsimuste lahendamine.
 

PÕLTSAMAA LINNA, PÕLTSAMAA VALLA, PAJUSI VALLA JA PUURMANI VALLA ÜHINEMISLEPING

ÜHINEMISLEPINGU MUUTMINE (2017)

ÜHINEMISLEPINGU MUUTMINE (2018)

ÜHINEMISLEPINGU MUUTMINE (2021)

Õiend avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse kohta