Eriplaneering tuuleparkide rajamiseks Põltsamaa valda

On valminud Põltsamaa valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohad (LS) ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude väljatöötamise kavatsus (VTK), mis on esimene etapp Põltsamaa valla eriplaneeringu koostamisel. Sellele järgneb eriplaneeringu asukohtade eelvalik ning järgmisena detailne lahendus konkreetsetele asukohtadele. Iga planeeringu etapi juures on ka vastava täpsusastmega mõjude hindamisprotseduur. 

LS ja VTK määratlevad tuuleparkide kavandamise eesmärgi, annavad ülevaate üldistest põhimõtetest, millest planeerimisprotsessis ning ka planeeringu elluviimisel lähtuda, koondavad peamised ülesanded, mis planeeringus lahendada tuleb, kaardistavad vajalikud uuringud, mis tuleb planeerimisotsuste tegemiseks läbi viia ning määratlevad eeldatavad olulised ja asjakohased mõjud, mis objekti kavandamisega kaasneda võivad.

Eriplaneering ja selle mõjude strateegiline hindamine on koostatud konsultatsiooniettevõtte Skepast&Puhkim OÜ ekspertide, täiendavalt kaasatud valdkondlike ekspertide, kohaliku omavalitsuse esindajate, huvitatud isikute, ametkondade ning avalikkuse koostöös. Mõjude hindamise raames teostatava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimist juhib keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) kohaselt KSH juhtekspert, kes vastutab ka KSH eksperdirühma pädevuse eest. Töö tellija on Põltsamaa Vallavalitsus.

Põltsamaa Vallavalitsus tänab kõiki, kes eriplaneeringu koostamisel kaasa räägivad ja panustavad! Ettepanekuid saab esitada info@poltsamaa.ee või kirjalikult aadressile Lossi tn 9, Põltsamaa linn.

VARASEMALT

  • Eriplaneeringu väljapaneku aeg: 19.09 - 20.10.2022
  • Avalikult väljapanekult laekunud ettepanekute tutvustus ja arutelud toimusid 05.12.2022 ja 05.01.2023 kell 17.30 Põltsamaa Kultuurikeskuses 
 

Põltsamaa Vallavolikogu 30.12.2021 otsusega nr 1-3/2021/59 algatati kogu Põltsamaa valla territooriumil (pindala 889,56 km2) kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks ning seejärel detailse lahenduse koostamiseks.