Mittetulundusliku tegevuse toetamine

Toetuse andmise eesmärk on arendada ja laiendada Põltsamaa vallas omaalgatuste toetamise kaudu tegevusi, mis tagaks Põltsamaa valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise erinevates tegevusvaldkondades; soodustaks valla elanike koostööd ning toetaks valla arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamist.

Toetuse liigid on:

  1) tegevustoetus;

  2) projektitoetus.

Tegevustoetus - rahastamisliik, millega avalik sektor toetab taotleja avalikes huvides tegutsemist, liikmeskonna arendamist, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamist, ühistegevust, tegevuse tutvustamist ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamist.

Projektitoetus - toetus, millega toetatakse projekti elluviimist.

Toetust võivad taotleda kõik seltsingud ja registreeritud ühingud, kes tegelevad valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kogukondlike tegevuste, hariduse, elukestva õppe, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja noorsootegevuse võimaluste pakkumisega.

Toetust ei anta:

1)    taotlejatele, kes ei vasta eelmises punktis loetletud tingimustele;

2)    taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;

3)    maksuvõlglastele;

4)    taotlejatele, kelle suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või tehtud pankrotiotsus

Taotluse esitamise tähtajad:

1) tegevustoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks toetuste saamiseks tuleb esitada jooksva eelarveaasta 1. detsembriks; täiendavat tegevustoetust eelarveaasta jooksul taotleda ei saa;

2) projektitoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks toetuse saamiseks tuleb esitada jooksva eelarveaasta 1. detsembriks, mittetulundusliku toetuse vabade vahendite olemasolul võetakse taotlusi vastu ka eelarveaasta 1. maini. Toetust ei saa taotleda juba toimunud tegevusele või sündmusele. Projektitoetuse taotlust, mis saab esimeses taotlusvoorus eitava vastuse, teist korda enam ei menetleta. 

Erinevat liiki toetuse saamiseks esitatakse eraldi taotlus. Iga projekti kohta esitatakse eraldi taotlus.

Allkirjastatud taotlus esitatakse ametiasutusele SPOKU keskkonnas

Taotlusi hindab Põltsamaa Vallavalitsuse kui täitevorgani moodustatud komisjon. Vähemalt seitsmeliikmelise komisjoni koosseisu kuuluvad:

1) vallavolikogu esindaja;

2) täitevorgani esindaja;

3) valdkondade ekspert;

4) välisekspert.

Komisjoni volitused kehtivad kuni üks aasta või järgmise komisjoni moodustamiseni.

Õigusaktid

Lisainformatsioon

Silja Peters, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel 510 5889

Ehtel Valk, kultuurispetsialist ehtel.valk@poltsamaa.ee, tel: 53943940

Taotlemine ja aruannete esitamine 2024

Lisa 1 - tegevustoetuse taotlus

Lisa 2 - projektitoetuse taotlus

Lisa 3 - tegevustoetuse eelarve

Lisa 4 - projektitoetuse eelarve

Lisa 5 - tegevustoetuse eelarve (hoone kulud)

Lisa 6 - toetuse kasutamise aruanne

Lisa 7 - tegevus- ja projektitoetuse eelarve

Lisa 8 - eelarve aruanne (hoone kulud)

Taotlemiseks ja aruannete esitamiseks tuleb SPOKUsse sisse logida. Juhised selleks asuvad SPOKU avalehel.

Uusi taotlusi saab esitada alates 1. novembrist. 

2024. aasta piirmäärad on: 

1) tegevustoetus kuni 3000 eurot;

2) suursündmuse toetus kuni 5000 eurot;

3) kogukondlik sündmus kuni 1000 eurot.

Lisatingimused 2024. aastaks:

1) Projekti omaosaluse taotlust investeeringu jaoks hinnatakse iga projekti lõikes eraldi ning toetuse suurus otsustatakse vastavalt olemasolevatele vahenditele.

2) Kui mittetulundusühingul on ülalpidamisel hoone, eraldatakse toetust kuni 50% ulatuses hoone prognoositavatest ülalpidamiskuludest (elekter, küte, vesi ja kanalisatsioon, valve). Mittetulundusühingud esitavad selleks hoone ülalpidamiskulud eraldi eelarve vormil koos tegevustoetuse taotlusega ning hindamiskomisjon teeb ettepaneku rahastada.

3) Prioriteetselt toetatavad tegevused on kogukondlikud tegevused.

4) Prioriteetselt toetatavad suursündmused on valla mainet toetavad ja tuntust kasvatavad sündmused.

5) Prioriteetselt toetatavad kogukondlikud sündmused on kultuuririkkust ja tervislikke eluviise toetavad sündmused.

Toetuste saajad