Mittetulundusliku tegevuse toetamine

 

Toetuse andmise eesmärk on arendada ja laiendada Põltsamaa vallas omaalgatuse toetamise kaudu tegevusi, mis tagaks Põltsamaa valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise ja soodustavad valla elanike koostööd.

 
Toetuse liigid on:
 • tegevustoetus - mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks eraldatav toetus
 • ürituste korraldamise toetus - ühingule või seltsingule ühekordselt makstav toetus kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks
 • projektitoetus - vallapoolne osalemine ühingu liikmetele ja kogukonnale suunatud investeeringute tegemiseks ning ürituste korraldamiseks esitatud projektitaotluste omaosaluse finantseerimises

Toetust võivad taotleda kõik seltsingud ja registreeritud ühingud, kes tegelevad valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kogukondlike tegevuste, hariduse, elukestva õppe, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja noorsootegevuse võimaluste pakkumisega.

 
Toetust ei anta:
 • isikutele, kes ei vasta eespool sätestatud tingimustele;
 • taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;
 • maksuvõlglastele.
Taotlus järgmiseks eelarveaastaks toetuste taotlemiseks tuleb esitada jooksva eelarveaasta 15. oktoobriks.
 
Õigusaktid
Lisainformatsioon
Silja Peters, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel 510 5889

Taotlemine ja aruannete esitamine

Aruannete esitamiseks tuleb SPOKUsse sisse logida. Aruannete esitamise juhis asub SPOKU avalehel.

 Iseteeninduskeskkond SPOKU

 

Taotluste e-vormid:

 1. MTÜde tegevustoetuse taotlus (kuni 3000 eurot)
 2. MTÜde tegevustoetuse taotlus (üle 3000 eurot) 
 3. Ürituste korraldamise toetuse taotlus 
 4. Projektitoetuse taotlus 

 

 1. TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE LISA (kuni 3000 eurot)
 2. TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE LISA (üle 3000 euro)
 3. ÜRITUSE KORRALDAMISE TOETUSE JA PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE LISA

 

Toetuste saajad

 

2022

 

2021

 

 

2020