Mittetulundusliku tegevuse toetamine

 

Toetuse andmise eesmärk on arendada ja laiendada Põltsamaa vallas omaalgatuste toetamise kaudu tegevusi, mis tagaks Põltsamaa valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu, mitmekesise võimete arendamise erinevates tegevusvaldkondades, soodustaks valla elanike koostööd ning toetaks valla arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamist.

Toetuse liigid on:

  1) tegevustoetus;

  2) ürituste korraldamise toetus;

  3) projektitoetus.

Tegevustoetus on valla eelarvevahenditest mittetulundusühingule või sihtasutusele (edaspidi ühing) eraldatav toetus, mille eesmärk on ühingu jätkusuutlikkuse säilitamine ja võimekuse tõstmine.

Ürituse korraldamise toetus on sihtotstarbeline toetus avalikkusele suunatud ürituse toetamiseks.

Projektitoetus on valla eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline toetus, mille eesmärk on kaasfinantseerida avalikkusele suunatud valla ja kogukonna arenguks mõeldud projektide elluviimist.

Toetust võivad taotleda kõik seltsingud ja registreeritud ühingud, kes tegelevad valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kogukondlike tegevuste, hariduse, elukestva õppe, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja noorsootegevuse võimaluste pakkumisega.

 

Toetust ei anta:

  1) isikutele, kes ei vasta eespool sätestatud tingimustele;

  2) taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;

  3) maksuvõlglastele;

  4) taotlejatele, kelle suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või tehtud pankrotiotsus.

Taotlus järgmiseks eelarveaastaks toetuste taotlemiseks tuleb esitada jooksva eelarveaasta 15. oktoobriks.
 
Mittetulundusliku tegevuse toetamise taotluste hindamiskomisjoni moodustamine
Põltsamaa Vallavolikogu 15.09.2022 määruse nr 17 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" § 5 lõike 1 järgi menetleb vallavalitsusele esitatud mittetulundusliku tegevuse toetamise taotlusi Põltsamaa Vallavalitsuse kui täitevorgani moodustatud komisjon. Korra § 5 lõike 2 järgi kuuluvad komisjoni vallavolikogu esindajad (2 esindajat), täitevorgani esindaja, kultuuri-, spordi-, noorsootööja sotsiaalvaldkonna eksperdid (3 esindajat) ja välisekspert (1 esindaja).
Vastavalt Põltsamaa Vallavalitsuse 10.10.2022 kinnitatud korraldusele nr 2-3/2022/244 on hindamiskomisjoni koosseis järgmine:
 • vallavolikogu esindajad (2 esindajat) Indrek Eensalu, Janne Karu;
 • täitevorgani esindaja Kristi Klaos;
 • kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonna eksperdid (3 esindajat) Annika Kallasmaa, Silver Nõmmiksaar, Raivo Suni;
 • välisekspert Kätrin Hanschmidt.
 
Õigusaktid
Lisainformatsioon
Silja Peters, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel 510 5889

Taotlemine ja aruannete esitamine

Aruannete esitamiseks tuleb SPOKUsse sisse logida. Aruannete esitamise juhis asub SPOKU avalehel.

 Iseteeninduskeskkond SPOKU

 

Taotluste e-vormid:

 1. MTÜde tegevustoetuse taotlus (kuni 3000 eurot)
 2. MTÜde tegevustoetuse taotlus (üle 3000 eurot) 
 3. Ürituste korraldamise toetuse taotlus 
 4. Projektitoetuse taotlus 

Eelarve vormid:

 1. Eelarve taotlus (tegevustoetus kuni 3000 eurot) 
 2. Eelarve taotlus (tegevustoetus üle 3000 euro)
 3. Eelarve taotlus (üritus ja projekt)

Aruande vormid:

 1. TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE (tegevustoetus, üritus, projekt)
 2. Eelarve aruanne (tegevustoetus kuni 3000 eurot, ürituse korraldamise toetus, projektitoetus)
 3. Eelarve aruanne (tegevustoetus üle 3000 euro)

 

Toetuste saajad

 

2023

 

2022

 

 

2021

 

 

2020