Põltsamaa valla kaasav eelarve 2023

Põltsamaa valla kaasava eelarve eesmärk on anda kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Ettepanekute kogumine

Kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 1. - 31. märtsini 2023.

 

Ettepanekute esitamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • Ettepanekuks võib olla kas investeering Põltsamaa valla avalikus ruumis või Põltsamaa valla mainet toetav ja/või tuntust suurendav sündmus.
 • Kaasava eelarve ettepanek peab teenima avalikku huvi ja ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. 
 • Ühe ettepaneku maksumus 2023. aastal on kuni 15 000 eurot. 
 • Ettepanek peab olema realiseeritav 12 kuu jooksul.

Ettepanekute esitamine

Ettepanek tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@poltsamaa.ee või tuua/saata paberil vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48104.

 

Ettepanek peab sisaldama:

 • ettepaneku esitaja nime ja kontaktandmeid (telefon, aadress või e-posti aadress);
 • ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
 • ettepaneku eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Põltsamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab);
 • ettepaneku kirjeldust (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
 • sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu - sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 • eelarvet (idee teostamise hinnakalkulatsioon);
 • muud olulist infot (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajal lisaks oluline teada);
 • vajadusel kinnistu omaniku nõusolekut. Kui objektiks on avalikes huvides kasutatav investeering ja see rajatakse kinnistule, mille omanik ei ole Põltsamaa vald, sõlmitakse objekti omanikuga avaliku kasutamise kokkulepe idee elluviimisest järgnevaks viieks aastaks.

Ettepanekute esmane analüüs

 • Esitatud ettepanekuid hindab Põltsamaa Vallavalitsuse moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialistid, volikogu vastava valdkonna komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud eksperdid. 
 • Ettepanekute analüüs toimub 3. - 7. aprillini 2023.
 • Ettepanek, mis eirab kaasava eelarve eesmärke, ületab ilmselgelt kaasava eelarve rahalist mahtu või ei ole realiseeritav või on vastuolus heade kommete või kehtivate õigusaktidega, kõrvaldatakse menetlusest.
 • Kõik kaasava eelarve ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põltsamaa valla kodulehel.

Hääletus

Põltsamaa valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub ajavahemikult 10. – 30. aprill 2023. Hääletus algab 10. aprillil kell 10.00 ja lõppeb 30. aprillil kell 18.00.

 • Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põltsamaa vallas.
 • Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.
 • Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.
 • Neile, kel puudub võimalus elektrooniliselt hääletada, pakutakse võimalust hääletada paberil. Vallavalitsus teatab hääletamise koha enne hääletuse algust.

Ettepanekute elluviimine

 • Ettepanekuid viiakse ellu piirkondade põhiselt, igale piirkonnale on 2023. aastal kaasava eelarve ettepanekute teostamiseks eraldatud 15 000 eurot. Piirkondliku jaotuse aluseks on 2017. aastal Põltsamaa vallaks ühinenud Pajusi vald, Puurmani vald, Põltsamaa vald ja Põltsamaa linn. 
 • Elluviimisele kuuluvad paremusjärjestuses esitatud ettepanekud, mille täismahus realiseerimine ei ületa kaasava eelarve mahtu. Ettepaneku teostamiseks peab see koguma vähemalt 50 häält.
 • Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise ettepaneku elluviimist.
 • Ettepanekuid viib ellu Põltsamaa Vallavalitsus. Vallavalitsus võib sõlmida ka ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saadav tulemus.
 • Põhjendatud juhtudel, kui on selgunud, et ettepaneku maksumus ületab 15 000 eurot, annab Põltsamaa Vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa puuduvas osas kaasrahastust, siis teostatakse nimekirjas paremusjärjestuses järgmine objekt.

Lisainfo

Põltsamaa valla kaasava eelarve menetlemise kord – Põltsamaa Vallavolikogu 17.03.2022 määrus " Kaasava eelarve menetlemise kord"

Lisainformatsioon: Kristi Klaos, Põltsamaa abivallavanem, tel 529 4510, e-post kristi.klaos@poltsamaa.ee