Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine


AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE KORD

Avalik üritus on avalikus kohas valla haldusterritooriumil korraldatav avalikkusele avatud koos olemine, mis ei ole hõlmatud spordiseaduse, korrakaitseseaduses avalikku koosolekut käsitleva osa ega mõne muu seadusega. Avalik üritus võib olla kõrgendatud turvariskiga üritus, millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine, heli-, valgustehnika ja/või pürotehnika kasutamine, tuletööde (lõke, tõrvikud jne) tegemine, alkohoolsete jookide müümine või ajutise ehitise (tribüün, lava, suuremõõtmelise telgi või konstruktsiooni vms) või inimese elule ja tervisele ohtu kujutava muu lisainventari kasutamine.

Avalikeks üritusteks määruse mõistes loetakse kontserdid, etendused, tantsuõhtud, näitused, filmivõtted, laadad, reklaamüritused, rongkäigud ja muud avalikkusele avatud üritused.

Avalikku üritust võib korraldada ainult haldusaktiga väljastatud avaliku ürituse korraldamise loa  alusel ja selles antud tingimusi arvestades.

Loa saamiseks esitab avaliku ürituse korraldaja ametiasutusele allkirjastatud taotluse paberil või digitaalallkirjaga e-posti aadressil info@poltsamaa.ee. Loa taotlus koos kõigi nõuetekohaste dokumentidega ja nõusolekutega esitatakse hiljemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist, kuid mitte varem kui kaks kalendrikuud enne ürituse toimumise päeva.

TÄPSUSTAV INFO POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI POOLT

AVALIKU ÜRITUSE LOA TAOTLUS (.docx)


Küsimuste korral võtta ühendust Põltsamaa Vallavalitsusega e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.