Põltsamaa Vallavalitsuse 12. augusti 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 12. augusti 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Projekteerimistingimuste andmine

2. Ehitusloa andmine

3. Kasutuloa andmine

4. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

6. Arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta

7. Sundvalduse seadmine

8. Kinnisasjaga piirneva maaüksuse erastamine

9. Põltsamaa Vallavalitsuse 2. aprilli 2018 korralduse nr 2-3/2018/170 muutmine

10. Riigihanke tulemuste kinnitamine

11. Riigihanke korraldamine, hankekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

12. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

13. Vallavalitsuse liikme välislähetusse suunamine

14. Vallavanema puhkusele lubamine

15. Informatsioon planeeringumenetluse kohta

16. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine