Andmekaitsetingimused


1. Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis 
 

Põltsamaa Vallavalitsus lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusest, Andmekaitse Inspektsiooni juhistest ning isikuandmete kaitse üldmäärusest.


Peamised isikuandmete töötlemisega seotud ülesanded 

 

 • Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue jne - edaspidi nimetatud kiri) või isiku pöördumine ametiasutuse või omavalitsusorganite poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb ametiasutus isikuandmeid ainult juhul, kui seadus näeb ette vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks.  
 • Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, õigus- või haldusakti edastamiseks ning haldus- või väärteomenetluses täiendava teabe saamiseks vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks. Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida menetlusosaline on ise ametiasutusele avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist. 
 • Dokumente säilitatakse Põltsamaa Vallavalitsuses vastavalt dokumentideloetelus märgitud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.
 • Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta. 

  

2. Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine 

 • Isikuandmed avalikustatakse ainult juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest. 
 • Eraisikute kirjad registreeritakse Põltsamaa Vallavalitsuse dokumendiregistris. Dokumendiregistri avalikule osale pääseb ligi valla kodulehelt.
 • Avaliku teabe seadusest (§ 12 lg 3) lähtuvalt märgitakse dokumendiregistrisse kirja saatja ja saaja kohta nimi, aadress ja muud kontaktandmed.
  • Dokumendiregistri avalikust vaatest on võimalik näha ainult eraisikust saatja või saaja nime initsiaalid.
  • Kui kirja saatjaks on teine ametiasutus, on avalikus vaates näha asutuse nimi.
  • Elektrooniliselt saabunud kiri, kui see ei sisalda isikuandmeid või teavet, mis annab aluse dokumendile juurdepääsupiirang kehtestada, on e-kiri avaliku teabe seaduse § 12 lõike 4 alusel dokumendiregistrist kõigile kättesaadav.
 • Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel (§ 23 lg 5, § 31 lg 1, § 51 lg-d 6 ja 7) on vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid ning istungite ja komisjonide koosolekute protokollid igaühele kättesaadavad dokumendiregistri kaudu. Õigusakti või protokolli ei avalikustata, kui selle sisu on valdavalt asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave.

 

3. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele, sealhulgas teistele asutustele 

Eraisikutele edastatud või eraisikutelt saadud dokumendid on üldjuhul juurdepääsupiiranguga, kuna õigusaktidega sätestatud nõuetest lähtuvalt sisaldab isiku kiri selle saatja ja saaja elukohaandmeid, telefoninumbrit, e-posti aadressi. Need andmed on isiku eraelu puutuv teave ning see ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele (va kui isiku nime või kontaktandmeid on kasutatud juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Juurdepääsupiirangute juhud sätestab avaliku teabe seadus (§ 35). 

Ametiasutus väljastab vaatamata juurdepääsupiirangule dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja, kohus, järelevalveasutus jms). 

Kui ametiasutusele saadetud kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastab ametiasutus selle vastavale asutusele, informeerides sellest ka kirja saatjat. 

Kui kirjaga, mis on saadetud ametiasutusele või ametiasutusest väljastatud, soovitakse tutvuda teabenõude korras (alus avaliku teabe seadus 3. Peatükk), peab ametiasutus teabenõude saamisel otsustama, kas taotletavat dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii, et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusse. Kaetakse alati väljastatavas dokumendis kirja saaja kontaktandmed (aadress, e- posti aadress, telefoninumber). 

Ametiasutus avaldab isikuandmeid ainult asja menetlemiseks ning menetlusega seotud isikutele minimaalselt, so asja lahendamiseks hädavajalikus mahus. 

Haldusmenetluse seaduse § 37 lõigete 2 ja 3 alusel võimaldatakse haldusmenetluses menetlusosalistel tutvuda toimiku ja dokumentidega ametiasutuses ametiisiku juuresolekul. 

Eriseadustest tulenevalt on ametiasutusel teatud asjades kohtuvälise menetleja õigused.  Väärteomenetlust  reguleerib  üksikasjalikult  väärteomenetluse  seadustik  koos kriminaalmenetluse seadustikuga. Menetlusealune isik ja tema esindaja saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikus ettenähtud korras. Väärteoteate esitaja saab materjalidega tutvuda teabenõude esitamisega arvestades kehtestatud juurdepääsupiiranguid. 

 

4. Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist 

Igaühel on õigus enda kohta käivaid isikuandmeid ja teavet küsida ametiasutuselt, samuti õigus tutvuda kõikide tema kohta kogutud andmetega. Seda õigust võib piirata üksnes seaduse alusel. 

Igal isikul õigus teada saada 

 1. milliseid isikuandmeid tema kohta ametiasutuses kogutakse ja on kogutud; 
 2. millisel eesmärgil ning millisele seadusele või muule õigusaktile tuginedes tema andmeid töödeldakse; 
 3. millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid edastatud. 

Enda andmete töötlemise kohta on ametiasutuselt võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega, mida Teie kohta on kogutud, järgmiselt: 

 1. pöörduda suulise järelepärimisega telefoni teel (vallasekretär, sekretär) või  ametniku vastuvõtul; 
 2. esitada kirjalik taotlus (Lossi tn 9 , Põltsamaa linn, 48104, e- post: info@poltsamaa.ee); 
 3. taotleda teabenõude (vt avaliku teabe seaduse § 14) korras Teie isikuandmetega  dokumentide väljastamist; 
 4. tutvuda Teie isikuandmetega dokumentide või registritega ametiasutuses kohapeal. 

Surnud isiku andmeid on õigus taotleda pärijal, surnu abikaasal, surnu vanematel ja vanavanematel, lastel ja lastelastel ning õel ja vennal. 

Andmete väljastaja peab veenduma, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama. Kui telefoni teel tehtud päringu puhul ei ole ametnikul võimalik veenduda, et andmeid küsib õigustatud isik, on ametnikul õigus paluda taotluse esitamist kirjalikult koos vajalike tõenditega. 

Lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest (§ 19 lg 3) väljastab ametiasutus nõutavad isikuandmed või põhjendab andmete väljastamist või teabe andmisest keeldumist taotluse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul. Olenevalt taotletavatest andmetest võib eriseadus isikuandmete kohta teabe ja isikuandmete väljastamise korra suhtes näha ette erandi. 

Teabenõude korras väljastatakse taotlejale tema isikuandmetega seotud dokumentide koopiad või väljatrükid või juhendatakse isik avalikustatud teabe juurde. Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul nõuetekohaselt esitatud teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Kui teabenõuet on vaja täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib ametiasutus teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendusega teavitatakse teabenõude esitajat. 

Dokumentide ärakirjade ja väljatrükkide või isikuandmete väljastamisel paberikandjal võtab ametiasutus avaliku teabe seaduse § 25 lõike 2 ja isikuandmete kaitse seaduse § 19 lõike 2 alusel alates dokumentide 21. leheküljest tasu 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest, juhul kui dokumentide või andmete väljastamise eest ei ole eriseadusega ette nähtud riigilõivu või muud tasu. 

Ametiasutus keeldub dokumentidega koha peal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või teabe väljastamisest juhul, kui see võib 

 1. kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete  kaitset; 
 2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist või raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 3. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist. 

Riiklikest registritest, millesse ametiasutus on andmeandja (Eesti rahvastikuregister, sotsiaalteenuste – ja toetuste andmeregister, majandustegevuse register, riiklik ehitisregister, riigi maakataster, kinnistusraamat, Eesti Hariduse Infosüsteem, Haigekassa, kohustusliku kogumispensioni register, e-toimiku infosüsteem) saab enda kohta käivaid andmeid kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee e-teenuse (rubriik „Kodanikule") kaudu. 

Igal isikul on õigus nõuda enda või oma esindatava ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb kas suuliselt või kirjalikult teha vastav tähelepanek ametiasutusele. Asjakohase teabe võib edastada kas asja menetlevale või menetlenud ametnikule või ametiasutuse üldkontaktidele (tel 776 8550, e-post: info@poltsamaa.ee või posti teel Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104). Paranduste tegemiseks võib ametiasutus nõuda täiendavaid tõendeid. 

Kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene seadusest, peab ametiasutus isikuandmete töötlemiseks saama isikult vabal tahtel antud kirjaliku nõusoleku (isikuandmete kaitse seaduse § 12). Isiku nõusolek on vajalik ka juhul, kui avaldatakse erinevate preemiate, konkurssidele esitamisel või internetis valla koduleheküljel isiku andmed.  

Kui ametiasutusel ei ole isikuandmete kasutamiseks enam (nt andmete säilitamise tähtaeg on lõppenud) seaduslikku alust, kuid andmete töötlemist jätkatakse, võib nõuda andmete kasutamise lõpetamist või andmete kustutamist. 

 

Põltsamaa Vallavalitsuses on andmekaitsega tegelevaks isikuks (andmekaitsespetsialistiks) määratud vallasekretäri abi Ulvi Pint, telefon: 5883 9110 , e-post: ulvi.pint@poltsamaa.ee

Andmekaitsespetsialisti poole võib inimene pöörduda kõigis küsimustes, mis on seotud selles asutuses või ettevõttes tema isikuandmete töötlemisega. Andmekaitsespetsialist esindab isikuandmete töötlejat suheldes Andmekaitse Inspektsiooniga.