Uudised ja teated

Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab vastavalt planeerimisseaduse § 83 lõikele 2 Põltsamaa linnas, Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalikust arutelust 7. juulil 2020 algusega kell 17 Viljandi mnt 3 saalis. 
 
Põltsamaa Vallavolikogu algatas 27.02.2020 otsusega nr 1-3/2020/8 planeeringu ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH). KSH mittealgatamise vajadus selgus OÜ Alkranel koostatud eelhinnangu järeldusest, planeeringuga seotud ametite arvamustest ja vallavalitsuse kaalutlusotsuse tulemusena.
 
Planeeringuala ca 6,2 ha paikneb Põltsamaa linnas, kinnistutel Tiigi (61801:001:0229) ja Kuuse tn 19 (61801:001:0324). Planeeringu eesmärgiks on Lustivere mõisahoones paikneva hooldekodu asemele uute teenuskeskuste planeerimine. Hooldekodu ei vasta enam üldhooldusteenuse osutamise nõuetele.
 
Planeeringulahendusega tehakse ettepanek, muuta alal 1998. aasta oktoobrist kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut, mis on tervishoiu ja sotsiaalhoolekandeasutuse maa ja elamumaa. Planeeringualale on tehtud müra- ja radooniuuring. Põltsamaa kalmistu 50-meetrisse kaitsevööndisse ei ole planeeritud hoonestusala, see jääb haljasalaks. 
 
Planeeringueskiisi avalik väljapanek on ajavahemikus 28.05 kuni 29.06.2020. Ettepanekud ja arvamused eskiislahenduse kohta palume saata 01. juuliks 2020 e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee või paberkandjal aadressile: Lossi 9, 48104 Põltsamaa linn Põltsamaa vald.
 
Planeeringu eskiislahendust on muudetud võrreldes seisuga 28.05.2020- kinnistule Kuuse tn 19 ei anta planeeringulahendust ega ehitusõigust. Muudetud lahendus on Põltsamaa valla veebilehe lingil https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud alates 17.06-st.
 
Planeeringualale on planeeritud üks sotsiaalhoolekandemaa krunt, üks elamukrunt ja kolm üldmaa krunti. Elamu- ja sotsiaalhoolekandekruntidele on planeeritud hoonestusalad, parklad ja juurdepääsuteed. Planeeringu koostajad on AB Artes Terrae OÜ planeerijad Heiki Kalberg ja Tanel Breede.
 
Täiendavat informatsioon jagab planeeringuspetsialist Anti Annus, e-post: anti.annus@poltsamaa.ee, tel: 5860 1042.