Puude raie

Põltsamaa valla raiemäärus reguleerib puu raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist valla tiheasustusaladel, milleks on Põltsamaa linn, Puurmani, Pisisaare, Vägari, Esku, Adavere, Lustivere ja Kamari.

Suurte puude raiumiseks tuleb küsida Põltsamaa vallalt raieluba. Suured puud on need, mille tüve rinnasdiameeter on üle 15 cm. 

Raieluba ei ole vaja taotleda kuivanud puudele ning viljapuudele ja põõsastele.

Raieluba võib taotleda kinnistu omanik, kinnistu omaniku volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel, maa õiguslikul alusel kasutaja või riigimaa valitseja või munitsipaalmaa haldaja.

Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamise toimub isiku kulul, kellele on väljastatud raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

Raietöödega tegelev isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel. Juhul kui raietoiminguid viib läbi kolmas isik, tuleb järelevalveametnikule esitada raieloa omaniku poolt allkirjastatud volikiri.

Raieluba väljastatakse tasuta.

RAIELOA TAOTLUS

 

Raieteatis

 

Hädaolukorras võib puu raiuda Põltsamaa valla raiemääruses sätestatud raieloata, kui on tekkinud avariiolukord ning raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Hädaolukorras teostatava puu raiumisel tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul esitada ametiasutusele raieteatis.

Detailplaneeringus ja ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu osas Põltsamaa valla raiemääruses sätestatud raieluba ei ole vaja taotleda. Raietöid võib teostama asuda peale ehitusloa väljastamist, s.o kehtiva ehitusloa olemasolul. Detailplaneeringus või ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu raiumisel tuleb esitada vähemalt 14 päeva enne raietööde algust ametiasutusele raieteatis.

Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamise toimub raieteatise esitaja kulul, kui ei ole määratud teisiti.

RAIETEATIS