Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus algatas Õnne tn 1 ja Loojangu maaüksuse detailplaneeringu

 
Õnne tn 1 ja Loojangu maaüksuse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 
Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et on 11.04.2022 otsusega nr 2-3/2022/83 algatanud Õnne tn 1 ja Loojangu maaüksuse detailplaneeringu ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kaubandushoone rajamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,4 ha (asendiskeem korralduse lisas). Õnne tn 1 ja Loojangu kinnistu on eraomandis. Lähialana on planeeringusse kaasatud osaliselt Aru tee (61603:001:0058) ja Õnne tänav (61801:001:0632). Detailplaneeringuga lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Maaüksuste liitmisel on planeeritud moodustada üks ärimaa krunt suurusega ca 20 843 m2.
 
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna kavandatava tegevuse iseloom ei anna alust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist. Uuringute vajadus selgitatakse välja detailplaneeringu menetlemise käigus. Algatatud detailplaneering ei muuda kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut ja ei ole vastuolus koostatava Põltsamaa valla üldplaneeringuga. 
 
Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Põltsamaa valla kodulehel https://www.poltsamaa.ee/detailplaneeringud  ja tööaegadel Põltsamaa Vallavalitsuses.
 
Täiendavat infot planeeringu kohta annab Põltsamaa Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee , tel 5308 1082. 
 
VAATA LISAKS!