Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu 17. jaanuarist 2022

Taotluste vastuvõtmine

Põltsamaa  Vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu alates 17. jaanuarist 2022. Avaldusi võetakse vallamajas ja Puurmani teenuskeskuses vastu teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9-12 ja 13-16.
 
Avalduse esitamiseks vallamajas ja teenuskeskuses tuleb ette registreeruda (Põltsamaal tel 5911 1452, 5193 4166, Puurmanis tel 5334 1408)! Ühe taotluse menetlemisele võib kuluda ca 30 minutit.
 
Kas ja kui palju tema pere toetust võiks saada, saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil rahandusministeeriumi koduleheküljel

 

Taotlusvormid

Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada elektroonselt e-posti aadressidele info@poltsamaa.ee, kerli.vasar@poltsamaa.ee, karmen.allev@poltsamaa.ee, britha.kondas@poltsamaa.ee, helina.kalev@poltsamaa.ee  

 

Taotlemise tingimused

 
Energiahinna tõusu leevendamiseks on riik välja töötanud meetme elektri-, gaasi- ja küttearvete osaliseks tasumiseks vähemkindlustatud leibkondadele. Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaani, mis on leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.
 
EHK...
 
... toetust saab küsida, kui sissetulek on esimese liikme kohta 1126 eurot kuus; iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta 563 eurot kuus ja alla 14-aastase lapse kohta 375 eurot kuus.
 

NÄITEKS

 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot
 • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot
 
Tulumaksustavad sissetulekud arvestatakse samasse perioodi, kus need TSD deklaratsioonide kohaselt on määratud, vastavalt laekumisele. Ehk kui näiteks septembris teenitud palk kantakse isikule üle novembri algul, siis on see novembri sissetulek.
 
Põltsamaa vallas on energiatoetust võimalik taotleda ainult Põltsamaa valda registreeritud isikutel (vähemalt 1 pereliige peab olema Põltsamaa valda registreeritud). Kui taotlejate tegelik ja peamine elukoht on Põltsamaa vallas, kuid registreeritud elukoht on teises kohalikus omavalitsuses, siis peavad nad toetuse saamiseks pöördume omavalitsusse, kus on nende registreeritud elukoht.
 
Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab
 • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh),
 • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh),
 • kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
Elektrienergia hüvitamiseks toetust ei maksta, kui taotlejal on fikseeritud leping, mida ei ole alates septembrist 2021 muudetud ja mille hind on alla 12s/kWh.
 
Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks.  2022. a jaanuaris  saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri ja/või detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas. Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud. Mugavuse huvides on soovitatav taotlus esitada mitme kuu peale kokku.

 

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada täidetud taotlusvorm ja järgmised  dokumentideg:
 
1) andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral, ning põhjendatud juhul valla- või linnavalitsuse nõudmisel kontrolli teostamiseks ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;
2) eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse;
3) tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;
4) kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal;
5) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta, sealhulgas perekonna koosseisu ja alalise või peamise elukoha kohta;
6) kinnitus, et samu kulusid ei ole hüvitatud ega taotleta hüvitada muu toetuse või meetme kaudu ja esitatud osas ei arvestata vastavaid kulusid ettevõtlusega seotud kuluks;
 7) kinnitus, et perekonna liikmeid ei ole arvatud mõne teise perekonna hulka ühestki meetmest samade kulude katteks toetuse taotlemisel.
 
Olenevalt sellest, millise energiahinna tõusu kulude katteks taotlus esitatakse, peab esitatud dokumentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed:
1) tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
2) tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
3) kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;
4) kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.
 
Minimaalne toetussumma on 10 eurot, alla selle toetust ei maksta. Maksimumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku (nii elektri, gaasi kui kaugkütte peale kokku). 
 
MEELESPEA:
 • vastuvõtul palume taotlejal esitada isikutõendava pildiga dokumendi, elektrooniliselt esitatud taotlus koos lisadokumentidega peab olema digitaalselt allkirjastatud;
 • tõendid ja/või lepingud, et tegemist on isiku või perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline  elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;
 • taotlusel märkida andmed perekonnaliikmete ja kõikide sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral (vajadusel pereliikmete pangakontode väljavõtted perioodi kohta);
 • energiatarbimist tõendavad dokumendid kuude lõikes energia liigi, koguse ja kulu kohta;
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

 

Lisainfo:

Karmen Allev, sotsiaaltööspetsialist, Puurmani piirkond, tel 5334 1408, e-post karmen.allev@poltsamaa.ee
Britha Kondas, sotsiaaltööspetsialist, tel 5193 4166, e-post  britha.kondas@poltsamaa.ee
Helina Kalev, juhtumikorraldaja, tel 5911 1452, e-post helina.kalev@poltsamaa.ee
Tiia Juhkam, sotsiaaltöö peaspetsialist, tel 5045075, e-post tiia.juhkam@poltsamaa.ee