Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 23. veebruari istungist

  • Lubati Puurmani Lasteaed Siilipesa sulgeda ajutiselt kollektiivpuhkuse ajaks ajavahemikul 01.-31.07.2021.
  • Kinnitati Põltsamaa lasteaia projekteerimis-ehitustööde riigihanke tulemused. Pakkumuste esitamise tähtajaks 3. veebruariks 2021 laekus üheksa pakkumust, mis kõik vastasid hankedokumentides esitatud tingimustele. Edukaks tunnistati Osaühing Mapri Ehitus pakkumus maksumusega 3 395 820 eurot (ilma käibemaksuta) kui madalaima maksumusega pakkumus. Hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks määrati arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos.
  • Anti projekteerimistingimused kergliiklustee projekteerimiseks Puurmani alevikus asuvast parklast kuni Kursi kirikuni. Põltsamaa Vallavalitsus kavandab Puurmani aleviku ja Kursi küla vahel riigimaantee nr 14180 Puurmani-Tabivere tee kõrvale liiklusohutuse tõstmiseks kergliiklustee rajamist. Rajatava kergliiklustee lõigu pikkus on ligikaudu 3600 m, laius on 3,0 m. Kergliiklustee tarvis on vaja projekteerida ületus üle Kaave jõe ja juurdepääsud Laasme ja Kursi külale. Projekteerimistingimused kehtivad ehitusprojekti koostamiseks ja ehitusloa taotlemiseks viis aastat alates käesoleva korralduse teatavakstegemisest.
  • Anti MTÜ-le Kütimäe külaselts kasutada Arisvere külas Kütimäe kinnisasja osad, mida kasutatakse külaplatsina ning avalike koosviibimiste ja muude ürituste korraldamiseks. Põltsamaa Vallavalitsuse ja MTÜ Kütimäe külaselts vahel sõlmitakse kolme kuu jooksul vara tasuta kasutamise leping. Lepingu lõpptähtajaks määratakse 31.12.2030.
  • Lõpetati Põltsamaa linnas Lossi tn 31 korteriomandi seadmise menetlus. Korterelamu põles 2001. aastal maha ning Põltsamaa Linnavalitsus korraldas omal ajal selle lammutamise ja mahakandmise. Kuna maaüksusel olnud korterelamu on hävinud, siis ei saa korteriomandi seadmise menetlust jätkata.
  • Määrati Põltsamaa vallale 2019. aastal pärandatud ja Kalana külas asuvate ehitiste elamu (ehitisregistri kood 120284851) ja laut-kuur (ehitisregistri kood 120284852) teenindusmaaks 4328 m2 suurune maa-ala, mis on katastris registreeritud tunnusega 61801:001:0510.
  • Seati Põltsamaa linnas asuvale Õuna tn 2a kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on elektrimaakaabelliinide ja komplektalajaama ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
  • Nõustuti Tapiku külas Uus-Näki katastriüksuse jagamisega ja määrati koha-aadressid ning sihtotstarbed.
  • Nõustuti Põltsamaa linnas Kase tn 9 katastriüksuse jagamisega ja määrati koha-aadressid ning sihtotstarbed.
  • Nõustuti Keskkonnaameti otsuse eelnõuga „Aktsiaselts Adavere Agro Puiatu veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/318681 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnang ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine". Puiatu farmis soovitakse pidada kuni 649 lüpsilehma, 80 mullikat ja 209 vasikat. Võrreldes kehtiva kompleksloaga suureneb peetavate loomade arv 50 lüpsilehma võrra ning väheneb 386 mullika ja 20 vasika võrra ehk tootmisvõimsust soovitakse vähendada 141,94 loomühiku (LÜ) võrra.
 
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.