Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 42. istungist

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 42. istung toimus 18. veebruaril Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas ja Microsoft Teamsi keskkonnas. Istungil osales 21 volikogu liiget. Istungi päevakorras oli 14 punkti.
 
 1. Kinnitati Puurmani Mõisakooli arengukava aastateks 2021-2024.
 2. Otsustati tellida Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs. Analüüsi valmimise tähtaeg on hiljemalt 31.05.2021.
 3. Võeti vastu Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve.
 4. Kehtestati Põltsamaa Valla Lasteaia põhimäärus.
 5. Volitati Põltsamaa Vallavalitsust kui täitevorganit lahendama koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 lõike 3 alusel lasteasutuse pidajale pandud ülesandeid.
 6. Kinnitati Sihtasutuse Põltsamaa Tervis põhikiri.
 7. Otsustati anda Põltsamaa valla aukodaniku nimetus Arved Külanurmele ning Põltsamaa valla teenetemärk Aimar Arulale, Lagle Kalbergile, Maire Noormägile ja Juhan Tennasilmale.
 8. Kinnitati Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaan.
 9. Otsustati korraldada Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek perioodil 19.02.-12.03.2021. Eelnõule ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks määrati 12.03.2021. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult Põltsamaa Vallavalitsusele e-posti aadressil info@poltsamaa.ee või aadressile Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104.
 10. Pikknurme küla reoveekogumisalal määrati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendajaks ja uue taristu ehitamise korraldajaks Põltsamaa Vesi OÜ.
 11. Otsustati garanteerida projekti „Pikknurme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine" valla eelarvest eraldatavaks kaasfinantseeringuks 150 000 eurot.
 12. Anti luba OÜ-le Pärna kinnisvara (registrikood 16043187) Põltsamaa vallas Neanurme külas asuva Pärna kinnisasja (kinnistu registriosa nr 18499150, katastritunnus 61801:001:0939, pindala 24,93 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) omandamiseks.
 13. Kuulati rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaare informatsiooni Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
 14. Kuulati vallavanem Andres Vääni informatsiooni vallavalitsuse tegevuse kohta.
 
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.