Uudised ja teated

« Tagasi

Liikluspinnale kohanime määramine

Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4 kohaselt peab kohanimi olema määratud olemasolevatele ja planeeritud nimeobjektidele või nimeobjektide kogumitele nagu aadressikoht ruumiandmete seaduse tähenduses, näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht. Sama seaduse § 5 lõige 4 sätestab, et ühe omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile määrab kohanime kohalik omavalitsus. 
 
Liikluspind läbib kaht riigiomandis ja üht eraomandis olevat kinnisasja. Taotluse kohanime määramiseks esitas volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Kohanimeseaduse § 6 lõike 4 alusel teavitas Põltsamaa Vallavalitsus eraomanikke liikluspinnale kohanime andmisest. 
 
Kohalik omavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 17.05.2018 määruse nr 21 „Kohanime määramise kord" § 4 avalikustab Põltsamaa Vallavalitsus ametiasutusena kohanime määramise korralduse eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsustamist Põltsamaa valla veebilehel ja kohaliku leviga perioodiliselt ilmuvas ajalehes.
 
Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja § 6 lõigete 1, 2 ja 8, ruumiandmete seaduse § 44 punkti 1, § 48 lõike 2 punkti 1, Põltsamaa Vallavolikogu 17.05.2018 määruse nr 21 "Kohanime määramise kord" § 2 lõigete 1 ja 2 ning Põltsamaa Vallavolikogu 28.06.2018 otsuse nr 1-3/2018/45 „Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine" alusel.
 
  1. Määrata Põltsamaa vallas Kalme külas Veskisaare (katastritunnus 61601:001:0842), Põltsamaa metskond 126 (katastritunnus 61601:002:0199) ja Põltsamaa metskond 20 (katastritunnus 61601:002:0117) katastriüksustel asuvale moodustatavale liikluspinnale (teeregistris kohalik tee nr 6181000) kohanimeks Mudametsa tee vastavalt asendiplaanile.
  2. Eesti topograafia andmekogus (ETAK) ja teeregistris vajalikud muudatused ning andmeedastuse korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus.  
  3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
  4. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.