Uudised ja teated

« Tagasi

Arvamuse küsimine Pikknurme dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta

OÜ KTM VARA (registrikood 10289823; aadress Soola tn 2-10, Tartu linn, 51004 Tartu maakond) esitas 12.06.2018 Keskkonnaametile Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamise keskkonnaloa taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.06.2018 kirjana nr 12-2/18/9923).
 
Kooskõlas maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 49 lõikega 6 saatis Keskkonnaamet 22.04.2020 kirjaga nr DM-109142-2 Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohaliku omavalitsuse üksusele arvamuse avaldamiseks. Põltsamaa Vallavolikogu andis arvamuse 27.08.2020 otsusega nr 1-3/2020/53. Põltsamaa Vallavolikogu nõustus kaevandamisloa andmisega Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldisele.
 
MaaPS § 1 lõike 4 järgi kohaldatakse kaevandamisloa andmise ja muutmise menetlusele keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) 5. peatükki, arvestades MaaPS erisusi. KeÜS § 41 lõike 1 kohaselt annab keskkonnaluba õiguse vee erikasutuseks, saasteainete viimiseks paiksest saasteallikast välisõhku, jäätmete käitlemiseks ja maavara kaevandamiseks. Sama seaduse § 41 lõige 4 sedastab, et kui eelnimetatud tegevused on omavahel ruumiliselt või tehnoloogiliselt seotud, antakse nendeks tegevusteks üks keskkonnaluba. Seega peab iga keskkonnaluba vajadusel sisaldama kaevandamise, vee, jäätmete ja õhu osa.
 
KeÜS §-le 41 tuginedes palus Keskkonnaamet 03.09.2020 kirjaga nr DM-109142-13 OÜ-l KTM VARA täiendada Pikknurme dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlust vee, õhu ja jäätmete osas.
 
OÜ KTM VARA esitas täiendatud Pikknurme dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse nr T/K- 1005431 26.10.2020 (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 26.10.2020 dokumendina nr DM-112074-1) ja parandustaotluse nr T/KL-1006742 20.01.2021 (registreeritud KOTKAS-es 20.01.2021 dokumendina nr DM-112074-6).
 
Keskkonnaamet teatab, et võttis 20.01.2021 esitatud täiendatud Pikknurme dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse.
 
Pikknurme dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlust on täiendatud vee, õhu ja jäätmete osaga. KeÜS § 43 lõige 1 kohaselt edastab keskkonnaloa andja keskkonnaloa taotluse viivitamata pärast selle nõuetele vastavuse kindlakstegemist kavandatava tegevuse asukoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks. KeÜS § 43 kõike 2 kohaselt tuleb kohalikul omavalitsusel esitada kirjalik arvamus keskkonnaloa taotluse kohta ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates. Palume arvamus esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 05.03.2021.
 
Arvamust ootame vee, õhu ja jäätmete osa kohta.
 
 
Juhime tähelepanu, et KeÜS § 47 lõike 4 kohaselt peab kohalik omavalitsus 7 päeva jooksul loataotluse saamisest arvates avaldama oma veebilehel teate loataotluse saamise kohta.
 
Lugupidamisega
 
Marju Kuldmaa
vanemspetsialist
maapõuebüroo
+372 513 8740
 
Kairit Kriis 776 2417 (vesi)
 
Katre Voolaid 56296417 (õhk)
 
Tea Pärnik 56950192 (jäätmed)