Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus võtab tööle ehitusspetsialisti

 

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi 

EHITUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

 

Ehitusspetsialisti teenistusülesanneteks on valla ehituse ja ehitistega seotud tegevuse ja järelevalve korraldamine; ehitusalaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude koostamine; projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja projekteerimistingimuste koostamine; ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade taotluste läbi vaatamine ning ehitus- ja kasutuslubade väljastamine; detailplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja üldplaneeringu koostamises ja menetluses osalemine; ehitusprojektide kehtivatele seadustele ja normidele vastavuse kontrollimine; vallale kuuluvate ehitiste ja taristu projektide projekteerimisel ja ehitamisel tehnilistes küsimustes valla esindamine.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on ehitusspetsialisti ametijuhendis (ehitusspetsialisti ametijuhend).

 

Ametikoha asukoht: Põltsamaa vald

Ametikoha koormus: täiskoormus

Teenistustähtaeg: määramata ajaks

Teenistusse asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Nõuded kandidaadile:

 • valdkondlik kõrgharidus (omandamisel);
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;

- eesti keele oskus C1-tasemel;

 • arvuti kasutamise oskus heal tasemel;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses/avalikus sektoris.

 

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1550 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd.

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 20. jaanuaril 2021 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Ehitusspetsialisti konkurss".

Lisainfo: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee, telefon 5308 1082.