Uudised ja teated

« Tagasi

Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneering

Põltsamaa Vallavalitsuse 21.12.2020 otsusega nr 2-3/2020/435 võeti vastu Põltsamaa linnas Kuuse tn 19  ja selle lähiala detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule.

Kuuse tn 19 kinnistu omanik ja planeeringust huvitatud isik on Põltsamaa Vallavalitsus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7 hektarit. Planeeringu koostamise eesmärgiks on lasteaia hoone, haljastuse ja selle juurde kuuluva infrastruktuuri planeerimine. Planeeringuga määratakse maakasutus, hoonestusala, ehitusõigus, juurdepääs avaliku kasutusega tänavalt, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad ja servituudialad ning moodustatakse krundid. Lisaks nähakse ette olemasolevate kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine. Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ. Detailplaneering ei muuda kehivat Põltsamaa linna üldplaneeringut.

Planeeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 15. jaanuar kuni 28. jaanuar 2021 ja sellega saab tutvuda väljapaneku ajal:

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada hiljemalt 28.01.2021 paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile info@poltsamaa.ee

Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse arenguspetsialistilt tel  5309 6850, e-mail kersti.viggor@poltsamaa.ee .