Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu istung 19.11.2020 PÜGis

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 40. istung toimub neljapäeval, 19. novembril 2020 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Analüüsi „Põltsamaa Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine" tutvustamine

Ettekandja Cumulus Consulting OÜ konsultant Mihkel Laan

 

2. Põltsamaa valla heakorraeeskirja kehtestamine (eelnõu nr 1-4.1/2020/515)

Ettekandja järelevalvespetsialist Kaja Kesküla, kaasettekandja keskkonna- ja korrakitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

 

3. Põltsamaa Vallavolikogu 18.10.2018 määruse nr 58 „Põltsamaa valla arengukava 2040" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2020/531)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

Lisa: Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2021-2024

Muudatusettepanekute koondtabel

 

4. Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus (eelnõu nr 1-4.1/2020/532)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

5. Vaideotsus Pikknurme Küla Seltsi vaides Põltsamaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusele nr 1-3/2020/53 „Arvamuse andmine Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse kohta" (eelnõu nr 1-4.2/2020/534)

Ettekandja jurist Ene Kivineem, kaasettekandjad keskkonnaspetsialist Ain Valu ning arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

6. Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamise toetamine (eelnõu nr 1-4.2/2020/516)

Ettekandja vallavolikogu esimees Margus Möldri, kaasettekandjad vallavolikogu liige Reet Alev ning eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

Eelarvekomisjoni muudatusettepanek

 

7. Vallavara võõrandamine (Kooli tee 4-5 Vägari külas ja Kuuse tn 5-8 Adaveres) (eelnõu nr 1-4.2/2020/529)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

8. Vallavara võõrandamine (Sakala tn 14 Kamari alevikus) (eelnõu nr 1-4.2/2020/530)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

9. Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine, 1. lugemine (eelnõu nr 1-4.2/2020/533)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

Seletuskiri

 

10. Informatsioon Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

Tulude eelarve täitmise aruanne

Kulude eelarve täitmise aruanne

Reservfondi kasutamise aruanne

 

11. Informatsioon haridusasutuste toitlustuse ja majandamise üleminekust Põltsamaa Halduse alla

Ettekandja Põltsamaa Halduse juhataja Ants Reinumägi

 

12. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm