Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 19. oktoobri istungist

  • Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 28.09.2020 korraldust nr 2-3/2020/289. Vallavalitsus viis varem läbi riigihanke Pargi tänava ja Jõe tee rekonstrueerimine. Korraldusega tunnistati edukaks OÜ Viamer Grupp pakkumus summas 242 364,78 eurot (ilma käibemaksuta) ja otsustati sõlmida leping tööde teostamiseks. Viamer Grupp teatas 04.10.2020, et nende pakkumuses oli arvutusviga. Peale arvutusvea parandamist osutus soodsaimaks Nordpont OÜ pakkumus summas 252 945,00 eurot (ilma käibemaksuta). Tunnistati kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 28.09.2020 korralduse nr 2-3/2020/289 „Riigihanke tulemuste kinnitamine" punktid 2 ja 3 ning tunnistati riigihankes viitenumbriga 226446 „Pargi tänava ja Jõe tee rekonstrueerimine" edukaks Nordpont OÜ  pakkumus.
  • Otsustati viia läbi Põltsamaa lasteaia projekteerimisehitustööde hange. Hanke läbiviimiseks moodustati 10-liikmeline ajutine komisjon, kuhu kuuluvad Kristi Klaos, Andres Vään, Merle Mölder, Toivo Peets, Karro Külanurm, Silja Peters, Mark Liivamägi, Piret Nõmmiksaar, Kersti Viggor, Ene Kivineem.
  • Eraldati Põltsamaa valla 2020. aasta reservfondist 50 000 eurot Põltsamaa valla 2020. aasta kaasava eelarve väljavalitud idee (Põltsamaa lossi vaateplatvormi rajamine lossitorni tippu) elluviimiseks. Käesolevaks ajaks on projekteerimislepingud sõlmitud ja 2021. aasta alguses alustatakse ehitustöödega. Hiljemalt 2022. aasta sügiseks on torni ehitustööd koos konvendihoone osalise taastamisega teostatud. Projekti viib ellu Põltsamaa Vallavara OÜ, kes oli ka üks kaasava eelarve idee esitajatest.
  • Eraldati Põltsamaa valla 2020. aasta reservfondist Adavere Põhikoolile 2200 eurot pikapäevarühma kasvataja 0,5 koormusega töökoha loomiseks.
  • Kooskõlastati Adavere Põhikooli töötajate koosseis 2020/2021. õppeaastaks.
  • Nõustuti Põltsamaa vallas Tammiku külas Salmi ja Annikvere külas Laiatee katastriüksuse katastriüksuse jagamisega.
  • Seati Kuningamäe külas Mäenõlva kinnisasjale ja 38 Põltsamaa-Võhma tee katastriüksusele sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on uue elektrimaakaabelliini rajamine.
  • Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruanne.
  • Tehti otsused puudega isiku eluruumi kohandustoetuse kohta.