Uudised ja teated

« Tagasi

Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamisest

Põltsamaa Vallavalitsus teatab Põltsamaa Vallavolikogu 27.08.2020 Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamisest
 
Põltsamaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr  1-3/2020/50 kehtestati Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneering. Planeeringuala suurusega ca 7,1 ha paiknes kinnistutel Kullerkupu tee 1 (katastritunnus 61601:001:0280) ja Kullerkupu tee 3 (katastritunnus 61601:001:0284) Mällikvere külas Põltsamaa vallas. Planeeringust huvitatud isikud olid Svetlana ja Ellar Sügiste.
 
Seoses Põltsamaa jõe ehituskeeluvööndi vähendamisega muudab detailplaneering Põltsamaa Vallavolikogu 17.12.1998 määrusega nr 35 kehtestatud Põltsamaa valla üldplaneeringut.
 
Planeeringu eesmärk oli hoonestusalade määramine ja ehitusõiguse andmine kahe pereelamu ehitamiseks, lisaks Põltsamaa jõe 50- meetrise ehituskeeluvööndi vähendamine 25 meetrile. Planeeringualal kehtib Põltsamaa Vallavolikogu 19.12.2014 otsusega nr 97 kehtestatud Jõeääre vasakkalda ja lähiala (edaspidi Jõeääre) detailplaneering, kuid selle koosseisus moodustatud elamukruntide 12 ja 13 hoonestusalad jäid Põltsamaa jõest väljaulatuva sopi kaldal jõe ehituskeeluvööndisse. Sellele jõesopile kehtisid samuti Põltsamaa jõe 50 meetrise ehituskeeluvööndi piirangud.
 
Kruntidele ehitusõiguse andmiseks oli ala vajalik uuesti planeerida ja vähendada ehituskeeluvööndit, sest väljapoole vööndit ei olnud võimalik hoonestusala planeerida. 
 
Planeeringulahenduse elluviimiseks seatud tingimuste järgimisel ei ole järgnevate projekteerimis- ja ehitustegevustega ette näha negatiivseid mõjusid sotsiaalsele-, kultuurilisele- ja looduskeskkonnale. Detailplaneeringut koostas Tarvaprojekt Osaühing ja vastutav planeerija Maria Toomel, kelle pädevus vastab välisriigi kvalifikatsiooniga arhitekti diplomi kohaselt planeerimisseaduse § 6 lõikes 10 sätestatud planeerija nõuetele.
 
Teavet planeeringu kehtestamise korralduse ja planeeringu kohta saab Põltsamaa valla veebilehe lingilt https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud  ja Põltsamaa Vallavalitsusest.
 
VAATA LISAKS