Uudised ja teated

« Tagasi

Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab Põltsamaa linnas, Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikust väljapanekust ajavahemikus 28.05 kuni 29.06.2020. Põltsamaa Vallavolikogu algatas planeeringu 27.02.2020 otsusega nr 1-3/2020/8 ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist.
 
Planeeringuala ca 6,2 ha paikneb põhiliselt katastriüksustel 61801:001:0229 ja 61801:001:0324. Planeeringu eesmärgiks on Lustivere hooldekodu asemele uue, hooldusteenust pakkuva keskuse ja elamukruntide planeerimine. 
 
Planeeringulahendusega tehakse ettepanek 1998. aasta oktoobrist kehtiva Põltsamaa linna üldplaneeringu muutmiseks, seoses maakasutuse otstarbe muutmise vajadusega tervishoiu ja sotsiaalhoolekandeasutuse maaks ning elamumaaks. Planeeringualale on tehtud müra- ja radooniuuring. Planeeringualale on planeeritud üks sotsiaalhoolekandemaa krunt, 6 elamukrunti ja 5 üldmaa krunti (haljasalad), hoonestusalad, parklad ja juurdepääsuteed. Planeeringust huvitatud isik on Põltsamaa Vallavalitsus, koostaja AB Artes Terrae OÜ planeerijad Heiki Kalberg ja Tanel Breede.
 
Planeeringu eskiisiga saab tutvuda:
  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9 Põltsamaa linn, tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.
  • Põltsamaa raamatukogus, Veski tn 3, Põltsamaa linn (lahtiolekuaegadel)
  • Põltsamaa valla veebilehe lingil: www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud. 
Ettepanekud eskiisi kohta palume saata hiljemalt 01.07.2020 e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee või paberkandjal: Lossi tn 9 Põltsamaa linn.
 
Eskiisi avalik arutelu toimub 7.07.2020 algusega kell 17 Viljandi mnt 3 saalis.
 
Täiendav info, e-post: anti.annus@poltsamaa.ee; tel: 5860 1042.