Uudised ja teated

« Tagasi

Lühiülevaade Põltsamaa valla 2020. aasta eelarvest

Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla arengukava 2040.

2020. aastaks seatud prioriteedid:

 • Alustada tänavavalgustuse renoveerimisega.
 • Investeeringud Põltsamaa lossi.
 • Investeeringud teedesse.

 

Põhitegevuse tulud

2020. aastal on plaanitud eelarvetulusid 15 039 100 eurot. Põhitegevuse tulude maht ei suurene võrreldes 2019 a eelarve täitmisega.

 • Eelarve tuludest 53% ehk 8 045 600 eurot moodustavad maksutulud, millest tulumaksu (võrreldes 2019. aasta tegeliku laekumisega kasv 3%) laekumiseks on kavandatud 7 648 600 eurot. 2019. aasta oktoobri seisuga oli Põltsamaa vallas 4206 maksumaksjat. Aasta jooksul on lahkunud 160 maksumaksjat.
 • Teenuste müügist kogutakse eelarvesse 852 400 eurot, ehk 6% tuludest. Suuremad omatuluallikad on teistelt omavalitsustelt laekuv õpilaskoha tasu, lasteaedade kohatasud ja Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste müük.
 • Saadud toetused moodustavad eelarvest 39%, ulatudes 5 806 600 euroni. Neist peamise osa moodustavad õpetajate palgakulude katmise toetus ja tasandusfondi eraldised, mis aitavad tagada väiksema tulukusega kohalike omavalitsuste üksustel neile pandud ülesannete täitmist.
 • Muud tulud (kaevandamisõiguse tasud, vee erikasutustasud jms) moodustavad eelarve tuludest 2% ehk 334 500 eurot.

Põhitegevus kulud

2020. aasta kavandatud põhitegevuse kulud on 14 945 000 eurot, suurenedes võrreldes 2019. aasta eelarve täitmisega 7%.

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel antavateks toetusteks, majandamis- ja tööjõukuludeks ning muudeks kuludeks.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 88% põhitegevuse kuludest ehk 13 223 200 eurot, kasvades 6%. Antavad toetused moodustavad 11% ehk 1 571 600 eurot, kasvades 13%. Muude kulude osakaal on 1%.


 

Valdkond

Eelarve

Osakaal kuludest

(%)

Kasv võrreldes 2019. aasta eelarve täitmisega (%)

Üldised valitsussektori teenused

Põltsamaa Vallavolikogu ja Põltsamaa Vallavalitsuse tegevuskulud ning reservfond

1 801 700

11

20

Avalik kord ja julgeolek

Turveteenuste, videovalve ja Puurmani päästekomando kulud

4 100

0

-86

Majandus

Teede ja tänavate hoolduse, uue lasteaia projekteerimise, valla busside, üldplaneeringu ja hajaasustusprogrammi kulud

1 609 800

10

-9

Keskkonnakaitse

Prügimajanduse ning parkide ja haljasalade hoolduskulud

102 300

1

44

Elamu- ja kommunaalmajandus

Põltsamaa Halduse ja tänavavalgustuse kulud

1 171 800

7

71

Vaba aeg, kultuur ja religioon

Põltsamaa Kultuurikeskuse, Põltsamaa Raamatukogu, spordi, Põltsamaa Muuseumi ja lossi tegevuskulud ja toetused MTÜ-dele

2 055 400

12

2

Haridus

Valla 7 üldhariduskooli, 3 lasteaia ja Põltsamaa Muusikakooli kulud, teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostmise, riikliku huvihariduse, koolitoidu ning õpilaskodu kulud

8 188 400

49

0

Sotsiaalne kaitse

Asendus- ja järelhooldusteenuse, Põltsamaa Valla Päevakeskuse kulud ja sotsiaalabi toetused

 

1 776 100

10

35

 

Investeeringud

2020. aasta eelarves on planeeritud investeerimistegevuse kuludeks kokku  1 718 800 eurot, millest 210 200 eurot planeeritakse teha toetuste arvelt.

2020. aasta suuremad investeeringud on:

 • Teede remont 412 800 eurot.
 • Tänavavalgustuse projekti omafinantseering 350 000 eurot.
 • Põltsamaa Muuseumi ja turismiinfopunkti renoveerimine 135 000 eurot.
 • Lossi tänav 9 vallamaja remont 131 900 eurot.
 • Uue lasteaia projekteerimine 120 000 eurot.
 • Põltsamaa lossi müüride konserveerimine 100 000 eurot.

Finantsseis

2020. aastal on plaanis võtta laenu 1 209 400 eurot. Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2020. aastal 607 700 eurot. 2019 .aasta lõpu vaba jääk on 593 600 eurot.