Uudised ja teated

« Tagasi

Ega tali taeva jää, täpsusta lumelükkamise teenust!

2021. aastal lõppes kolme aasta pikkune lumelükkamise leping. Valla elanike paremaks teenindamiseks soovime täpsustada ja üle kontrollida kinnistute omanikud, kes soovivad lumelükkamise teenust järgneva lepinguperioodi jooksul (2021-2025).
 
Esialgses lumelükkamise nimekirjas on kõik kinnistud, kel on aastaringne prügiveoleping ja kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on antud kinnistu.
 
Kõik, kes soovivad lumelükkamise teenust muuta või täpsustada, palume võtta ühendust valla teedespetsialisti Aivar Aigroga (tel 59180191, e-post aivar.aigro@poltsamaa.ee)
 
Juhime lisaks tähelepanu asjaoludele, mis tingimusel teostatakse tasuta lumetõrjet. Need on lahti kirjutatud Põltsamaa Vallavolikogu 29.10.2020 määruses „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord". 
 
Tasuta lumetõrjet teostatakse:
(1) Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni ja mis vastavad järgmistele tingimustele:
1) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, piirimärgid on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada vähemalt 1,5-meetri kõrguseid, otsast helkurribaga markiire;
2) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servast ühe meetri laiuselt;
3) tee kõrval on koht, kuhu lund lükata;
4) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.
 
Tasuta lumetõrjet ei teostata:
1) kui tee ei vasta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 toodud tingimustele;
2) kui õueala asub avalikust teest vähem kui 10 meetri kaugusel;
3) õuealal;
4) kui see ei ole tehniliselt võimalik või on raskendatud;
5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara;
6) kui tee on vabaks liiklemiseks suletud;
7) kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.
 
(3) Tasuta lumetõrjet alustatakse koos või pärast piirkonna avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje lõpetamist kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm.
 
(4) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitab taotluse huvitatud isik vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks. Isikud, kes on saanud eelmisel talvel tasuta lumetõrje teenust, ei pea taotlust esitama. Taotleja peab kasutama taotluses märgitud kinnistut alalise elukohana ja elukoht peab rahvastikuregistri andmete kohaselt olema registreeritud taotluses märgitud kinnistule.