« Tagasi

Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve lühiülevaade

15. veebruaril 2024 kinnitas Põltsamaa vallavolikogu Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve. Eelarve kogumaht on 22 miljonit eurot, mis jaguneb põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevuseks.

 

Väljaminekuid rahastatakse valla eelarvesse planeeritud tuludest, mis koosnevad maksutuludest (55%), saadud toetustest (37%), valla asutuste teenitud tuludest (7%) ja muudest tuludest (1%). Samuti on kasutatud likviidseid varasid ehk aasta alguses pangakontodel olevat raha. 2024. aasta eelarve tulud on planeeritud konservatiivselt tulenevalt majanduse olukorrast.

Eelarve kulud jagunevad valdkondlikult haridus (51%), sotsiaalne kaitse (16%), majandus ja keskkonnakaitse (15%), üldised valitsussektori teenused (9%) ning vaba aeg, kultuur (9%), mis omakorda jagunevad tööjõukuludeks (58%), majandamiskuludeks (26%), toetused (15%) muud tegevuskulud (1%). 2024. aasta eelarve põhitegevuskulude üks suurimaid muutujaid on olnud sotsiaalvaldkond ning seda tulenevalt 2023. aastal jõustunud hooldereformist. Sotsiaaltoetuste kulud on kasvanud 44%. Kasvanud on ka tööjõukulud tulenevalt miinimumpalga kasvust, üldhariduskoolide ja alushariduse õpetajate palgakasvust, tõstetud on valla huvikoolide õpetajate töötasusid ning samuti valla teiste asutuste töötasufonde, keskmiselt 5,1%. Võrreldes 2023. aastaga on vähendatud majandamiskulusid kuni 10%, mis on tingitud peamiselt energiahindade odavnemisest ning erinevate teenuste ümberkorraldamiste arvelt (nt teede- ja tänavavalgustuse hooldus, õpilasveo korraldamine jm).

Põhitegevuse tulud

2024. eelarves planeeritud põhitegevuse tulud kokku on 18,7 miljonit eurot. See on 71 tuhat ehk 0,4% rohkem kui 2023. aastal.

 • Põhitegevuse tuludest suurima osa moodustab tulumaks, mille laekumine on planeeritud käesolevaks aastaks kokku 9,9 miljonit eurot, mis on 5,6% enam kui 2023. aastal. Kasv tuleneb üldisest palgataseme tõusust ning kohalike omavalitsuste rahastamissüsteemi muudatustest. Muude maksude laekumine on planeeritud kogusummas 447 tuhat eurot;
 • Saadavad toetused on eelarves kokku 6,8 miljonit eurot, mis on võrreldes 2023. aastaga vähenenud 5,5%. Toetuste vähenemine tuleneb rahastamissüsteemi muudatustest. Osad varem toetusfondist eraldatud toetused kajastuvad tulumaksu all nagu näiteks toetus üldhoolduse kuludeks, asendus- ja järelhoolduskuludeks ning matusetoetuseks;
 • Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 1,2 miljonit eurot, mida on 3,5% vähem kui 2023. aastal. Tulu kasv tuleneb eelkõige haridusalasest ning kultuuri- ja kunstialasest tegevusest;

Muudeks tuludeks on kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu ning tasu vee erikasutusest, kokku 265 tuhat eurot. Muud tulud on seoses kaevandusmahtude vähenemisega viimasetel aastatel langenud.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on kokku 18,6 miljonit eurot, mis on 551 tuhat eurot ehk 3% enam kui 2023. aastal.

 • Majanduskulud on vähenenud 10%, kuna 2023. aastal viidi ellu mitmeid projekte, energiahinnad on odavnenud ning toitlustuskulusid on vähendatud vastavalt 2023. a eelarve täitmisele.
 • Haridusvaldkonna kuludest, mis moodustab 51% valla eelarvest, rahastatakse riigi eelarvest läbi toetusfondi 41%. Toetusfondist suurima osa moodustab üldhariduskoolide õpetajate palgatoetus. Omavalitsus finantseerib tugispetsialistide, abipersonali ja lasteaedade personali tööjõukulud.
 • 2024. aastast on tõstetud Põltsamaa Muusikakooli õpetajate töötasu vastavalt haridustasemele kuni 1630 eurot, spordikooli treeneri töötasu vastavalt treeneri tasemele kuni 1630 euroni ning kunstikooli õpetajate palgad tõstetakse samale tasemele alates septembrist, kui sellest saab valla allasutus. Kokku on huvikooli õpetajate töötasude kasv olnud sel aastal keskmiselt 7%.
 • Kultuuri- ja noorsootöövaldkonna palgatase on kasvanud veidi enam ning seda tulenevalt ümberkorraldustest ja valdkonna palgatasemete ühtlustamisest võrreldes haridusasutustega. Nii on näiteks noorsootöötajate palgad tõusnud keskmiselt 28%.
 • Suurimaks muutujaks on sotsiaalvaldkonna kulud, mis on valdkondlikult võrreldes 2023. aastaga kasvanud 17%. Tulenevalt hooldereformist on sotsiaaltoetuste kulu kasvanud 44%.
 • Kasvanud on üldised valitsussektori teenuse kulud tulenevalt IT-teenuse ümberkorraldustest ja reservfondi kajastusest, mis on eelarves planeeritud summas 180 000 eurot.

Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse tulud summas 536 000 eurot moodustuvad tagasilaekuvatest laenudest, saadud sihtfinantseerimis toetustest ja põhivara müümisest.

Tagasilaekuvateks laenudeks on Põltsamaa Vallavara OÜ-le lasteaia ehitamiseks ja tänavavalgustuse renoveerimiseks antud laenude tagasimaksed summas 231 tuhat eurot ja SA Põltsamaa Tervis laenu tagasimakse 35 tuhat eurot. Sihtfinantseerimise toetus summas 70 000 eurot on riigi poolne toetus hajaasustusprogrammile. Põhivara müügitulu 200 tuhat eurot on kavandatud teenida vallale kuuluvate hoonete, korterite, kinnistute ja sõidukite müügist.

Investeerimistegevuse kulud kokku 2024. aastal on 2,6 miljonit eurot. Investeeringute all on kajastatud projektide omaosalused, kuid toetussummasid ei ole näidatud, kuna mitmed projektid on veel menetlemisel. Lisaks viiakse osa investeeringuid ellu läbi valla osalusega äriühingu, Põltsamaa Vallavara OÜ, mille toetussummad ei kajastu valla eelarves. Investeeringutest eelistab Põltsamaa vald tegevusi, millele on võimalik saada toetusi.

Rahaliselt suuremad investeerimisobjektid 2024. aastal on planeeritud järgmised:

 • Esku lasteaia-kogukonnahoone - kogu investeering 1,6 miljonit eurot, millest valla omaosa on 530 tuhat eurot. Projekti periood 2,5 aastat.
 • Põltsamaa linnaruumi arendus - kogu investeering 2,5 miljonit eurot, millest omaosa on 870 tuhat eurot. Projekti periood 2,5 aastat.
 • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hariduslinnaku õueala - kogu investeering 1,13 miljonit eurot, millest omaosa on 410 tuhat eurot. Projekti periood 2,5 aastat.
 • Pajusi ühisvee - ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine - kogu investeering 300 tuhat eurot.
 • Jalgteede ehitused: Kõpu-Laisaare tee lõpetamine, Põltsamaa Viljandi mnt jalgtee ja Puurmani jalgtee projekteerimine - kokku 185 tuhat eurot.
 • Elamuarendus - Põltsamaa Ülase tn maa ost 130 tuhat eurot ja Tõrukese elamukvartali arendustegevus 70 tuhat eurot.
 • Põltsamaa lossi müüritööd ja jooksev arendus - kokku 150 tuhat eurot.
 • Avalike teenuste hoonete remont (õpilaskodu, päevakeskus ja spordihooned) - kokku 150 tuhat eurot.

Finantsseis

Põhitegevuse tulem ehk tulude-kulude vahe, mis peab olema null või positiivne, on 37 tuhat eurot. Tagasihoidlik eelarve tulem on tingitud 2024. aasta eelarve tulude konservatiivselt planeerimisest. Füüsilise isiku tulumaksu laekumise kasvu on prognoositud 5,6%, millest 2,5% on pensionitulud. Võrdluseks riigipoolne prognoos keskmiseks tulumaksu laekumise kasvuks on prognoositud omavalitsustele 10%. Lisaks on suur osa 2024.a planeeritud kulude kasv kaetud 2023. a eelarve vabast jäägist.

Netovõlakoormus suureneb 59%-lt 63,5%-le ja laenukoormuseks on planeeritud 2024. aasta lõpuks 11,7 miljonit eurot. Laenugraafiku järgsed laenu põhiosa tagasimaksed on 711 tuhat eurot. Laenukohustiste intresside kuluks on planeeritud 440 tuhat eurot.

Likviidsete varade muutus on 700 tuhat eurot, mis kajastab aasta alguses pangakontodel oleva raha kasutamist põhikulude katmiseks. Vajalik on hoida piisavat likviidsete varade mahtu, et tagada maksevõime.

Kokkuvõttes jälgib eelarve tasakaalu ning keskendub oluliste valdkondade arendamisele ja projektidele.